صفحه ۹۷

اصولا و به طور کلی آخرت و مراحل آن، باطن همین دنیا و مراحل آن می‎باشد. (یعلمون ظاهرا من الحیوة الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون ) ؛سوره روم (30)، آیه 7. "ظاهری از زندگی دنیوی را می‎دانند و آنان از آخرت (باطن دنیا) همان ها غافل هستند".

ناوبری کتاب