صفحه ۸۷

بعضی دلالت می‎کند بر این که رجعت مخصوص عده ای از مردم عادی است.همان، ص 51، ح 27.

بعضی دلالت می‎کند بر این که فقط پیامبراکرم (ص) و حضرت امیر(ع) رجعت می‎کنند.همان، ص 39، ح 2.

بعضی دلالت می‎کند بر این که فقط امام حسین (ع) رجعت می‎کنند.همان، ص 43، ح 13.

و بعضی دیگر دلالت می‎کند بر این که امام حسین (ع) اولین کسی است که رجعت می‎کنند.همان، ص 43، ح 14.

یادآور می‎شوم: اصل رجعت امر ممکنی است که به حسب ذات و وقوع، امر محالی نمی باشد؛ و صرف استبعاد دلیل بر عدم امکان نمی باشد. و تعارضی بین روایات آن وجود ندارد، زیرا مفاد همه روایات مربوطه ثبوتی است و در مفاد ثبوتی هر یک از آن ها که متعرض نفی دیگری نباشد تعارض نخواهد بود.

و می‎توان گفت: روایات رجعت تواتر اجمالی دارد، یعنی یقین به صدور بعضی از آن ها وجود دارد؛ اما زمان و چگونگی و سایر خصوصیات آن برای ما روشن نیست.

ناوبری کتاب