صفحه ۷۵

جواب: معنای عبارت: "العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة"شجرة طوبی، ص 35. که یا روایت است و یا مستفاد از روایت، این است که انسان هر گاه بنده کامل خداوند شد و تمام قوای ظاهری و باطنی خود را در راه رضایت او به کار برد، برحسب قوت و شدت قرب به حق تعالی قادر است کارهایی را انجام دهد که دیگران عاجزند، و از او کارهای خارق العاده و کراماتی ظاهر می‎شود، نظیر معجزات انبیا و امامان (ع) و نیز کرامات اولیای خداوند. بدیهی است اعجاز و کرامت نوعی تصرف در عالم تکوین و کاری ربوبی است که به اذن پروردگار انجام می‎شود.

معنای دیگر برای جمله فوق این است که انسان در اثر عبادت و انجام فرائض و نوافل پیوسته به خداوند نزدیک می‎شود و متصف به صفات کمالی می‎گردد تا آن جا که حتی صفات الهی در او متجلی شده و او مظهر صفات خداوند می‎شود. چنین انسانی، در حقیقت انسانی است ربانی که هر کسی او را مشاهده کند به یاد خداوند می‎افتد.

نشانه های ظهور

(سؤال) آیا هم اینک نشانه های ظهور امام زمان (عج) را آشکار شده می‎دانید یا خیر؟

جواب: برای ظهور آن حضرت در روایات مربوطه نشانه های مختلفی ذکر شده است که بعضی از آن ها حتمی و بعضی غیر حتمی می‎باشد. یکی از نشانه هایی که شاید شروع شده باشد، یأس جهانی بشریت است از صلاح و اصلاح جامعه بشری به وسیله مکاتب و برنامه هایی که تاکنون توسط مصلحان غیر الهی ارائه شده است. امروز حتی در جوامع مترقی و پیشرفته زمزمه هایی شنیده می‎شود که نشان دهنده یأس آن ها از اصلاح جوامع خود توسط مکاتب گوناگون است.

ناوبری کتاب