صفحه ۷۰

جواب: حدیث "ثقلین" بین شیعه و سنی متواتر است. مقصود از ثقلین، کتاب خدا و عترت پیامبراکرم (ص) است. در برخی نقل ها قرآن "ثقل اعظم" و در برخی نقل ها "ثقل اکبر" ذکر شده است، و علت بزرگ تر بودن قرآن این است که وحی کلام الهی و به عنوان متن اصلی دین می‎باشد، و عترت (ع) شارح و مفسر قرآن کریم می‎باشند هر چند آنان خود، قرآن ناطق و نمونه اسماء و صفات الهی و مظهر تام آن ها هستند.

ارتباط با مخزن علم الهی

(سؤال) تفکر ما شیعیان در مورد امامان متفاوت است. آیا همه انسان ها می‎توانند به علم الهی راه پیدا کنند، یا این که امامان علم دیگری داشتند که هیچ فردی ندارد؟ آیا از دریچه اخلاص به مقام امامت رسیده اند، و یا با آن متولد شده اند؟ آیا در مسائل غیر دینی می‎توان گفت که بهتر از دیگران بودند؟ مثلا در مورد علم جنگ یا علم شیمی از همه جلوتر بودند، و حتی جلوتر از تمام آیندگان بودند؟ یا فقط در درک مفاهیم دینی درجه اول را کسب کردند؟ در ضمن، انتقال علم با روش کتاب و سخن بوده یا با روش دیگری بوده ؟ اگر پیامبر(ص) به امام علی (ع) علم را منتقل کرد و به همین ترتیب تا آخرین امام، آیا این به روش معمولی بوده است یا معجزه ؟ منبع علم پیامبر(ص) از فرشتگان و دیدن برزخ و... بوده یا معجزه الهی ؟

جواب: راه ارتباط با مخزن علم الهی که منبع همه علوم مادی و معنوی است برکسی بسته نیست، منتها شدت و ضعف و گستره این ارتباط به حسب شدت و ضعف و دامنه استعداد و توان افراد متفاوت است.

انسان هایی که شرط تکون آن ها به لحاظ مبادی و مقدمات قبل از ولادت و دوران حمل و نیز شرایط تربیتی آنان بعد از آن، شرایطی بسیار متناسب و پاک از هر گونه ضعف و آلودگی اختیاری و غیر اختیاری می‎باشد، طبعا در سیر و صعود مراتب کمال آمادگی بیشتری دارند. ما معتقدیم پیشوایان معصوم شیعه (ع) مرتبه اعلای چنین

ناوبری کتاب