صفحه ۶۹

لیاقت ذاتی شرط امامت

(سؤال) مگر امامت به معنای حاکمیت و رهبری نیست، که یک امر اجتماعی و به اصطلاح قراردادی باشد؟ پس چرا دوازده امام شیعه همگی از خاندان پیامبر(ص) هستند، آیا این عادلانه است ؟ آیا این روش مانند روش پادشاهان نیست که فقط خاندان خودشان به حکومت برسند؟

جواب: امامت امامان دوازده گانه (ع) یک امر اعتباری و قراردادی محض نیست تا اشکال فوق وارد باشد، بلکه تابع لیاقت ذاتی و قرب معنوی تام به حق تعالی است که در دیگران وجود نداشته است، ائمه ما(ع) بسیار اولاد داشتند، ولی همه آن ها واجد این شرایط نبودند. همان گونه که نبوت هم چنین است. معمولا پدران پیامبران الهی هم دارای اولاد بودند، اما همه آن ها لیاقت نبوت را نداشته اند.

و آگاهی از آن مراتب بلند که تحمل امامت به معنای ظرفیت تلقی الهام و وساطت در فیض الهی و امکان تصرف در عالم تکوین را فراهم می‎نماید جز از طریق خداوند و ولی الهی معصوم پیشین که ره پیموده و واقف بر مراتب سیر معنوی است، امکان پذیر نیست؛ واز این رو به نظر ما شیعیان امامت امامان معصوم (ع) تنها از طریق نصب از سوی خداوند توسط ولی معصوم الهی سابق می‎باشد. و امامت به معنای حاکمیت و رهبری ظاهری و زمامداری، از شئونات آن جایگاه رفیع است.

ثقل اکبر یا اعظم

(سؤال) ثقل کبیر که از هر چیز اکبر است جزء ثقل اکبر است که اکبر مطلق می‎باشد. آیا ثقلین دو چیز هم مرتبه و هم درجه نیستند که هرگز از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر پیامبراکرم (ص) وارد گردند و یا طبق روایات یکی از آن دو اکبر از دیگری است ؟ علت این برتری مقامی چیست ؟

ناوبری کتاب