صفحه ۶۸

جواب: آنچه در نبوت و امامت معصوم لازم است بلوغ فکری، عقلی و روحی و معنوی برای دریافت وحی یا الهام و ابلاغ آن است؛ و تحقق آن در کسانی که به سن بلوغ متعارف نرسیده و هنوز طفل می‎باشند گرچه امر غیرعادی است ولی به طور اعجاز هیچ گونه محذور عقلی نداشته و حق تعالی قادر است افرادی را که زمینه و استعداد آن را دارند به امداد غیبی خود به این مرحله از رشد و کمال برساند که بتوانند به درک مصالح و مفاسد واقعی بشر راه یافته و به دنبال آن، هدایت گری نمایند. و اگر دلیل قطعی بر وجود چنین امری در شخصی یافت شد پذیرش آن از نظر عقل، امری گریزناپذیر است، چنان که در برخی از انبیا مانند حضرت یحیی و حضرت عیسی (ع) و بعضی از امامان شیعه مثل حضرت جواد(ع) و حضرت ولی عصر (عج) تحقق یافته و با نقل قطعی صریح به اثبات رسیده است.

نظارت پیامبر و معصومین: بر اعمال انسان ها

(سؤال) آیا پیامبر(ص) یا چهارده معصوم (ع) بر کارهای ما نظارت دارند؟

اگر جواب مثبت است، آیا خداوند برای حفظ آبروی بندگانش هم که شده ممکن است آدم فکر بدی بکند و پیامبر(ص) یا چهارده معصوم (ع) نفهمند؟ به هر حال می‎توان آن را جبران کرد یا نه ؟

جواب: از اخبار مستفیضه استفاده می‎شود که پیامبر(ص) و معصومین (ع) بر اعمال و گفتار بندگان خدا شاهد و ناظر می‎باشند ولی نسبت به آنچه در دل ها می‎گذرد معلوم نیست. لیکن خدا از پیامبر(ص) و پیشوایان معصوم (ع) مهمتر است و او خالق ما و واقف بر تار و پود و "ما فی الضمیر" ما است.

ما باید همیشه خدا را شاهد و ناظر بدانیم و هنگام اراده کار بد شرمسار باشیم. (و هو معکم این ما کنتم ) ؛سوره حدید (57)، آیه 4. "خدا با شماست هر کجا باشید". ولی خدا نیت هایی را که به مرحله عمل نرسد می‎بخشد و از آن ها صرف نظر می‎کند و گناهان را نیز پس از توبه می‎بخشد. او ارحم الراحمین و ستار العیوب و غفار الذنوب است.

ناوبری کتاب