صفحه ۵۶

آیه 11، و سوره نساء آیه 15، استعمال شده است. بنابراین "توفی" در آیه 55 سوره آل عمران که فرموده: (اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک) نیز به همین معنا باید باشد.

2 - آنچه در آیه 157 سوره نساء آمده است که خداوند در رد کلام یهود که گفتند: حضرت مسیح را کشتیم، فرموده: (و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم) ؛ "او را نکشتند و به دار نیز نیاویختند ولکن امر برای آنان مشتبه شد" صرفا رد ادعای یهود است و دلالتی ندارد بر این که آن حضرت زنده است و حیات او طی قرون متمادی تا وقت معینی استمرار دارد؛ بلکه بعید نیست که آیه شریفه اشاره داشته باشد به مرگ آن حضرت و این که مرگ ایشان توسط یهود و به وسیله به دار آویختن نبوده است، بلکه خداوند مستقیما و مباشرة او را میرانده است، و طبعا حضرت عیسی نیز مانند سایر انفسی است که خداوند مطابق آیه شریفه 42 سوره زمر، آن ها را می‎میراند.

3 - اما آیه شریفه: (بل رفعه الله الیه) ؛سوره نساء (4)، آیه 158. "بلکه خداوند او را به سوی خودش بالا برد" که برای زنده بودن آن حضرت به آن تمسک شده است، بر بقای حیات مادی حضرت عیسی و رفع جسم آن حضرت به آسمان ها دلالت نمی کند؛ زیرا تعبیر به "رفع" در آیات دیگری آمده است که قطعا رفع و بالا بردن جسمانی مقصود نمی باشد، نظیر آیه شریفه: (و رفعناه مکانا علیا) ؛سوره مریم (19)، آیه 57. "و ما او را به مکانی بلند بالا بردیم" که در مورد حضرت ادریس است.

و آیه شریفه: (و لو شئنا لرفعناه بها و لکنه اخلد الی الارض) ؛سوره اعراف (7)، آیه 176. "و اگر می‎خواستیم او را بالا می‎بردیم ولکن او خود را به سوی زمین [و لذایذ مادی ] ملازم و مخلد نمود" که در مورد بلعم بن باعورا می‎باشد.

و نیز آیه شریفه: (یرفع الله الذین آمنوا منکم ) ؛سوره مجادله (58)، آیه 11. "خدا بالا می‎برد هر کسی از شما را که ایمان بیاورد" که در مورد مؤمنین وارد شده است. همه این آیات صریح است در رفع و قرب معنوی و یا بالا بردن نام و نشان افراد در دنیا. و در مورد حضرت عیسی (ع) خداوند نام نیک او را در دنیا بالا برد تا آن جا که از معروف ترین و مشهورترین پیامبران الهی می‎باشد.

ناوبری کتاب