صفحه ۵۴۸

و شهید در "روضه"الروضة البهیه، ج 9، ص 96. گفته اند: میزان، نظر عرف است؛ یعنی هر عددی که به نظر عرف مدلول طایفه باشد.

اهل لغت نیز "طایفه" را به چند معنا بیان کرده اند. راغب می‎گوید: "طایفه ای از مردم یعنی جماعتی از آنان؛ و به یک نفر نیز اطلاق می‎شود".مفردات الفاظ القرآن، ص 311 و 312. ابن اثیر نیز می‎گوید: "طایفه جماعتی از مردم است و بر یک نفر نیز صدق می‎کند".النهایه، ابن الاثیر، ج 3، ص 153. نظیر همین معنا در "مقاییس اللغة"، "لسان العرب"، "مجمع البحرین"، "المنجد" و "المعجم الوسیط" ذکر شده است.

با این همه بعید نیست بتوان گفت که مقصود از "طایفه" به حسب موارد استعمال، متفاوت می‎باشد. بنابراین چنانچه مقصود از آیه شریفه: (ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین) این است که اگر حد زنا در خفا اجرا شود موجب عبرت و پرهیز از ارتکاب گناه نمی گردد، بعید نیست حضور یک نفر نیز کافی باشد؛ زیرا در این صورت حد زنا به طور مخفی اجرا نشده است و برای حداقل یک نفر عبرت می‎باشد، یا نقل آن یک نفر و گواهی او بر اجرای حد موجب عبرت دیگران می‎گردد؛ به ویژه با توجه به این که مقصود از طایفه بر فرض تطبیق بر یک نفر، فردی است که از وجوه مردم و در نظر آنان از جایگاه خاصی برخوردار باشد، به گونه ای که سخن او در میان آنان مقبولیت و پذیرش داشته باشد. از روایت غیاث بن ابراهیم از حضرت امیر(ع)وسائل الشیعه، ج 28، ص 93، باب 11، ح 5. و نیز روایت ابوبصیر از امام صادق (ع)مستدرک الوسائل، ج 18، ص 75، باب 42، ح 4. هم استفاده می‎شود که حضور یک نفر در اجرای حد زنا کفایت می‎کند.

ولی اگر مقصود از آیه شریفه، تشدید عذاب بر کسی باشد که حد بر او جاری می‎شود، بعید است با حضور یک نفر این مقصود حاصل شود؛ و حداقل باید جماعتی

ناوبری کتاب