صفحه ۵۳۳

جواب: اولا: درست است که در قرآن کریم، نفی اکراه در دین شده است و فرموده: (لا اکراه فی الدین) ؛سوره بقره (2)، آیه 256. "در دین اجبار و اکراه نیست"، ولی در هیچ جایی از آن، گفته نشده است که مرتد محکوم به اعدام است و باید کشته شود؛ و مجازات اعدام مرتد، تنها در بعضی از احادیث ذکر گردیده است.

و ثانیا: این که در دین اجباری نیست به لحاظ این است که دین دارای اعتقاد و عمل براساس اعتقاد است و حصول اعتقاد موقوف به گونه ای استدلال و برهان می‎باشد، و چه بسا بدون اختیار برای انسان حاصل می‎گردد، و هیچ گاه به وسیله اکراه و اجبار پدید نمی آید.

و مراد از ارتدادی که طبق بعضی از روایات، مجازات آن مرگ مقرر گردیده، این است که شخص پس از این که حقانیت توحید یا نبوت پیامبر اسلام (ص) و یا برخی از ضروریات دیگر دین برای او ثابت گردیده، از روی عمد و عناد با حق، به مخالفت علنی و آشکار برخیزد و بخواهد نظم جامعه را برهم زند و اعتقادات دیگران را مورد طعن قرار دهد، که چه بسا این امر، کشف از توطئه ای پنهان از سوی مخالفان دین می‎نماید. اما کسی که در مسیر تحقیق عالمانه، برای او نسبت به اصلی از اصول دین یا فرعی از فروع ضروری آن، شک و تردید حاصل شده و یا به نتیجه ای دیگر رسیده است، مرتد محسوب نشده و حکم ارتداد را ندارد. در این رابطه می‎توانید به "رساله حقوق" این جانب، صفحه 51 به بعد مراجعه نمایید.

اسلام و ترور

(سؤال) ترور مخالفان سیاسی در دین مقدس اسلام چه حکمی دارد؟

جواب: دین مقدس اسلام دین عقل و منطق است و با هرگونه خشونت و ترور (اقدام ناگهانی و غافلگیرانه برای کشتن کسی) مخالف است؛ زیرا علاوه بر

ناوبری کتاب