صفحه ۵۱۵

که دزد هم محارب است. و در برخی روایات ما نقل شده است که مقصود از محارب راهزنان هستند؛ همان طور که فقها گفته اند".

مقصود ایشان از فقها، فقهای اهل سنت است.

6 - محقق در کتاب حدود "شرایع" نوشته است: "المحارب کل من جرد السلاح لاخافة الناس، فی بر او بحر، لیلا کان او نهارا، فی مصر و غیره"؛شرائع الاسلام، ج 4، ص 958. "هر کسی که برای ترساندن مردم سلاح برکشد به او محارب گویند، در خشکی باشد یا دریا، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا غیر شهر".

صاحب "جواهر" در شرح متن فوق در ذیل "جرد السلاح" اضافه کرده است: "او حمله"؛ "یا سلاح حمل کند".جواهر الکلام، ج 41، ص 564.

و شهید ثانی در شرح متن فوق گفته است: "یشترط فی المحارب تجرید السلاح ... و قصد اخافة الناس، فلو اتفق خوفهم منه من غیر أن یقصده فلیس بمحارب"؛مسالک الافهام، ج 15، ص 5. "در محارب سلاح برکشیدن... و قصد ترساندن مردم شرط شده است؛ بنابراین اگر قصد ترساندن نباشد هرچند مردم از کار او وحشت کنند محارب صدق نمی کند".

7 - علامه در کتاب "قواعد" نوشته است: "المحارب کل من أظهر السلاح و جرده لاخافة الناس فی بر أو بحر، لیلا کان أو نهارا، فی مصر أو غیره"؛قواعد الاحکام، ج 2، ص 568. "محارب به کسی گویند که اسلحه اش را آشکار کند و سلاح خود را برای ترساندن مردم برکشد؛ در خشکی باشد یا دریا، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا غیر شهر".

8 - شهید اول در متن "لمعه" در تعریف محاربه گفته است: "و هی تجرید السلاح برا او بحرا لیلا او نهارا لاخافة الناس فی مصر و غیره"؛اللمعة الدمشقیه، ص 282. "آن سلاح برکشیدن - در خشکی باشد یا دریا، شب باشد یا روز - برای ترساندن مردم است؛ در شهر باشد یا غیر شهر".

ناوبری کتاب