صفحه ۴۸۴

ترس است. اقرار در زندان یا در حال تهدید، هیچ ارزش و اثر شرعی ندارد و در اقرار به جرم موجب رجم یا قتل، انکار پس از اقرار نیز مسموع است و حکم قتل در رجم برداشته می‎شود. بنابراین، رجم، بسیار کم اتفاق می‎افتد. و لکن نفس چنین حکمی سبب می‎شود زنای محصنه، یعنی زنای با زن شوهردار یا زنای مرد زن دار بسیار کمتر اتفاق بیفتد. بسیاری از مواردی که حکم رجم اجرا شده است بی جا بوده و به خاطر ندانستن مسأله بوده است.

و اگر زنای محصنه از راه اقرار باشد و انکار هم دنبال آن نباشد باز طرف، حق دارد فرار کند و در این صورت تعقیب او جایز نیست؛ ولی اگر به چهار شاهد عادل ثابت شود، و یا اقرار شرعی و در جو اختیار و به دور از ترس و زندان ثابت شد و انکار هم دنبال آن نباشد، حکم رجم ثابت است. و مسأله بین شیعه و سنی اجماعی است. توجه دارید که حفظ نوامیس مردم از نظر عقلی و نقل بسیار اهمیت دارد؛ و کسی اگر فرض کند چنین معصیت بزرگی در حریم خودش رخ دهد بالوجدان او مجازاتی کمتر از آنچه از ناحیه شرع در نظر گرفته شده برای مجرم درنظر نمی گیرد و فطرت او هم به چنان مجازاتی تن درمی دهد. حق این است که این چنین گناهی اگر به خوبی کالبد شکافی موضوعی شده و شرایطی که در تحقق و ثبوت آن شرعا معتبر دانسته شده بررسی کارشناسانه گردد عقل و عقلا مجازات شرعی آن را متناسب با آن می‎یابند.

اجرای حد زنای محصنه

(سؤال) آیا می‎توان مجازات زنای محصنه را که رجم می‎باشد به صورت اعدام با چوبه دار یا تیرباران انجام داد؟

جواب: زنا باید یا به شهادت چهار شاهد عادل که مدعی رؤیت عمل "کالمیل فی المکحلة ؛ مثل داخل شدن میل در سرمه دان" باشند، و یا به چهار بار اقرار خود زانی در حال عادی و بدون فشار و اکراه و ترس در حضور قاضی شرع ثابت شود.

و در صورتی که به شهادت چهار شاهد عادل باشد طرف در حال رجم حق فرار

ناوبری کتاب