صفحه ۴۷۴

البته اثبات جرم و اجرای حد آن در موارد سؤال به سادگی نیست، و شرایط سختی دارد که تحقق همه آن شرایط بسیار کم می‎باشد. مثلا در مورد سنگسار، اولا: باید چهار مرد عادل صحنه زنا را مشاهده کرده باشند، یا خود فرد در حال عادی و بدون ترس و اجبار و تهدید اقرار به زنای محصنه نماید. بدیهی است که این دو امر فوق العاده نادر خواهد بود به حدی که می‎توان گفت حکم سنگسار حکمی صرفا باز دارنده است. و ثانیا: در موردی که زنای محصنه با اقرار ثابت شود باید مجرم بتواند بعد از این که حتی یک سنگ به او اصابت کرد فرار کند و اگر فرار کرد کسی حق ندارد او را بازداشت نماید، زیرا حد او همان اصابت سنگ بود. آن هم نه هر سنگی، بلکه سنگریزه هایی که شرایط خاصی را دارا باشند؛ و درحقیقت به ریگ شباهت دارند.

فلسفه اجرای حدود

(سؤال) در جمهوری اسلامی از نظر فقهی، اجرای حد را نوعی سبک تر کردن گناه متهم در روز قیامت می‎دانند؛ آیا واقعا خدایی که از صفاتش رحمان، رحیم و غفور است، نیازی به اجرای حدود برای به راه راست آوردن مردم، در این دوره تاریخی دارد؟

جواب: بدیهی است با ارتکاب گناه موجب حد، به یکی از حقوق الهی یا مردمی تجاوز شده است، و فلسفه حدود اسلامی منحصر به سبک کردن گناه مجرم نیست، بلکه از جمله مصالح مهم آن ها، تأمین حقوق الهی و مردمی است که مورد تجاوز قرار گرفته است. البته تأمین حقوق الهی نه به این معنا که خداوند نیاز به حقوق خود دارد، زیرا که خداوند غنی مطلق است و به کسی نیازی ندارد، بلکه به این معنا است که چون حرمت حقوق الهی حفظ نشده و به حریم الهی تجاوز شده است، شخص متجاوز باید تنبیه شود. و مجازات شخص مجرم که یکی از مصادیق آن، اجرای حدود اسلامی است، اختصاص به جامعه دینی و مکتب اسلام ندارد؛ بلکه در تمام جوامع و

ناوبری کتاب