صفحه ۴۷۳

زندان و در شرایط غیر عادی - همچون ترساندن و کتک زدن - نباشد، مطابق ادله خودش نافذ خواهد بود. بنابراین هیچ یک از شواهد و قرائنی که در سؤال آورده اید حجت شرعی برای ثبوت زنا و اجرای حکم آن نمی باشد، هرچند موجب اطمینان یا علم قاضی شوند؛ زیرا با توجه به دو آیه فوق احتمال عدم حجیت اطمینان و علم در موضوع آیات وجود دارد، و حجیت علم در این گونه امور احتیاج به دلیل خاص شرعی دارد. در مورد رجم نیز نکاتی در جزوه "مجازات های اسلامی و حقوق بشر" ذکر شده است که به جا است به آن مراجعه کنید.مجازات های اسلامی و حقوق بشر، ص 118.

حدود اسلامی و حقوق بشر

(سؤال) مگر اسلام دین صلح و دوستی نیست ؟ مگر خداوند دین را نگذاشته که مثل یک انسان واقعی زندگی کنیم ؟ پس چرا مرد یا زنی که زنا کردند باید سنگسار شوند؟ آیا این خلاف حقوق بشر نیست ؟ آیا این کار دخالت در امور زندگی مردم نیست ؟ آیا شما با حکم سنگسار یا اعدام که مثلا اگر مردی زنا یا لواط کرد اعدام شوند موافقید؟ چرا این جور کارها باید بشود؟ انسان خود عاقل است و بالغ و خود حق دارد توسط عقلش کار کند و گناه کند. چرا دخالت باید شود؟

جواب: بعضی از گناهان علاوه بر این که برای شخص گناهکار مفسده بزرگی دارد برای دیگران نیز چنین فسادی را در بر دارد و عفت عمومی جامعه و کانون خانواده ها را از بین می‎برد و انساب و روابط نسبی را متلاشی می‎سازد؛ و ما اگر بخواهیم مثل یک انسان واقعی زندگی کنیم باید چنین جرائم و گناهانی - که از بهائم و حیوانات رواست - از جامعه انسانی رخت بندد، و رخت بستن آن جز با ایجاد محدودیت و تعیین مجازات متناسب با آن ها امکان ندارد. از این جهت اسلام نسبت به این گونه گناهان حساسیت بیشتری نشان داده و برای احقاق حقوق جامعه انسانی مجازات سنگینی را درنظر گرفته است.

ناوبری کتاب