صفحه ۴۶۲

الجنة ) ؛سوره نساء (4)، آیه 124. "و هرکس از مرد و زن در حالی که مؤمن است عمل نیک و صالح انجام دهد پس اینان به بهشت می‎روند".

(من عمل صالحا من ذکر أو انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة ) ؛سوره نحل (16)، آیه 97. "و هرکس از زن و مرد در حالی که مؤمن است عمل نیک و صالح انجام دهد پس به او زندگی خواهیم داد، زندگی پاکیزه و طیب".

اهمیت این آیات، با توجه به موقعیت زن در آن زمان، که او را حتی یک انسان معمولی نیز نمی دانستند و از تمام حقوق و مزایای انسانی محروم می‎کردند، به خوبی روشن می‎شود.

ارث زن و مرد

(سؤال) چرا ارث زن نصف ارث مرد است ؟ و چگونه این حکم با عدالت الهی سازگار می‎باشد؟

جواب: دلیل حکم مذکور آیه شریفه ای است که می‎فرماید: (فللذکر مثل حظ الانثیین...) ؛سوره النساء (4)، آیه 176. "سهم مرد دو برابر سهم زن می‎باشد". و این حکم با عدل الهی منافات ندارد، زیرا عدالت برحسب مفهوم تساوی و مساوات دو چیز نیست، بلکه معنای آن قرار دادن هر چیزی در جایی است که لیاقت آن را دارد و حق آن می‎باشد، و درحقیقت، عدالت دادن هر حقی به ذی حق است.

از نظر مصادیق، یعنی این که جای هر چیزی و حق آن کجا و چگونه است باید گفت عقل بشر به تصدیق خودش توان درک همه چیز و همه مصالح امور را ندارد، و چه بسا نتواند تمام مصادیق عدالت و حق را درک کند و به هدایت شارع که به تمام حقایق و مصالح عالم است نیاز داشته باشد. پس بعد از این که عقل، دینی را دین حق دانست و آن را قبول کرد و احکام آن را روی گزاف ندانست، بلکه از روی مصالح و

ناوبری کتاب