صفحه ۴۵۲

رأی زنان در شهادت و انتخابات

(سؤال) چگونه می‎توان توجیه کرد که در سیستم حکومت اسلامی در یک جا از نظر حقوقی شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد می‎باشد، ولی در انتخابات یک زن برابر با یک مرد حق رأی دارد؟ آیا به نظر شما اگر در صدر اسلام انتخابات وجود داشت زنان رأیشان هم وزن رأی مردان بود؟

جواب: شهادت برای اثبات حقوق دیگران طریقیت دارد، و چون معمولا زنان بیش از مردان در معرض فراموشی و یا تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار می‎گیرند در مقام شهادت حکم به تعدد شده تا در فرض لغزش یکی از آن ها با تذکر دادن دیگری به او حقی ضایع نشود؛ چنان که در قرآن کریم می‎خوانیم: (أن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری) ؛سوره بقره (2)، آیه 282. "تا اگر یکی از آن دو فراموش کرد آن دیگری به یادش آورد". ولی انتخاب نماینده مجلس از باب شهادت نیست، بلکه به نوعی وکیل قرار دادن اوست در دفاع از حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی موکلین؛ (البته وکالت به معنای عام) و زنان نیز همچون مردان دارای حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می‎باشند و می‎توانند جدا جدا در انتخاب وکیل خود اقدام نمایند مانند توکیل در دیگر امور شخصی. و بر این اساس پیامبراکرم (ص) پس از فتح مکه و بیعت با مردان، با زنان نیز بیعت کردند؛ بدین گونه که قدحی از آب آوردند و حضرت دست خود را در آن فرو برد و بعد زنان نیز دست در آن فرو بردند.

حقوق زن در اسلام

(سؤال) من تازه مسلمان شده ام و با این که تازه به خواندن قرآن مشغول شده ام اما سؤالاتی برایم به وجود آمده، از جمله این که می‎دانم اسلام در دوران جاهلیت خیلی از

ناوبری کتاب