صفحه ۴۵۰

حقوق زن

اشتراک احکام بین زن و مرد

(سؤال) آیا در حال حاضر که بسیاری از مناسبات اجتماعی و مقتضیات زمانه، دچار تحولات گسترده و مهمی شده است، زنان نسبت به مردان از حیث: شهادت، سهام ارث و مانند این ها - خصوصا در موارد غیر منصوصه مستحدثه - از تفاوت حکمی برخوردارند؟

جواب: اصل و قاعده اولی در احکام الهی، اشتراک آن بین زن و مرد در همه زمان ها و موقعیت ها است، و تنها در مواردی که قرینه یا دلیل معتبری بر اختصاص به مرد یا زن، یا اختصاص به زمان خاص و موقعیت خاص وجود دارد، این قاعده نقض می‎شود؛ مانند مورد ارث که نص قرآن است، و مورد دیه که نص روایات معتبره می‎باشد.

تفاوت زن و مرد در حقوق و تکالیف

(سؤال) چرا در قرآن، شهادت زنان نصف شهادت مردان است ؟ عده ای می‎گویند: شهادت در زنان به خاطر کمی عقل و احساسی بودن آنان است؛ و برای توجیه آن، اغلب به نقش تاریخی زنان اشاره می‎کنند. مخالفین می‎توانند بگویند: زنان در پاسخ به احساساتشان، اجتماعی و مشغول خدمت به جامعه شده اند، و آنان در مزارع و کشت زارها نقش منحصر به فردی دارند که شاغلین در تجارت و فرهنگ فرصتی برای احراز برتری در مزارع نداشته اند. معمولا در غرب، حکومت های اسلامی را مورد انتقاد قرار می‎دهند و می‎گویند: آنان زنان را ذلیل و مورد ستم قرار داده اند، و حکومت طالبان در افغانستان را به عنوان نمونه ذکر می‎کنند. نظر جناب عالی چیست ؟

جواب: هریک از زن و مرد از نظر خلقت جسمی و روحی دارای ویژگی خاصی هستند که بدون آن ها، حیات انسانی از نظر فردی و اجتماعی تام و کامل نخواهد بود،

ناوبری کتاب