صفحه ۴۴۱

اما قرار دادن جنین آنان در رحم غیر همسر مرد چون مستلزم مقدمات حرام است جایز نیست، مگر در صورتی که تحصیل فرزند برای آنان عرفا به حد ضرورت رسیده باشد؛ و در این صورت برای این کار زن بی شوهر انتخاب شود، زیرا بچه متولد از زن شوهردار شرعا به شوهر او ملحق است، مگر این که او در این مدت با او نزدیکی در جلو و با انزال نکند. و در رابطه با زنی که بچه در رحم او بزرگ شده احتیاط شود، چون از خون او ارتزاق نموده؛ به این معنا که نه به یکدیگر نگاه محرمانه کنند و نه با هم ازدواج نمایند. ولی از یکدیگر ارث نمی برند؛ و در صورت شوهر داشتن این زن، در رابطه با شوهر او بچه به طور کلی از او بیگانه می‎باشد. ضمنا ترکیب اسپرم مرد با تخمک زن اجنبی جایز نیست. و والدین جنین نمی توانند جنینی را که منشاء تکون انسان است به کسی بفروشند یا برای دریافت وجهی آن را اهدا کنند، و در صورت واگذار کردن آن به دیگری هر وقت بخواهند می‎توانند آن را استرداد نمایند.

تغییر ژن

(سؤال) در دهه های اخیر علم جدیدی به وجود آمده به نام علم ژنتیک که می‎تواند با تغییر در ژن ها خصلت ها را تغییر دهد و موجودات متفاوتی ایجاد کند، آیا انسان می‎تواند با استفاده از این علم خصلت های خدادادی موجودات را تغییر دهد؟

جواب: تغییر و تصرف در خصلت های انسان ها منعی در اسلام ندارد، مگر این که موجب فساد، ضرر، یا هتک کرامت و حرمت انسانی شود.

دلیل مشروعیت عقد موقت

(سؤال) آیا عقد موقت مرد سنی با دختر شیعه از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ ما به عنوان سنی، این نکته - یعنی حلال بودن عقد موقت - را از نقاط قوت مذهب شیعه می‎دانیم.

جواب: در قرآن کریم آمده است: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن

ناوبری کتاب