صفحه ۴۳۰

سواد و روشن را که مورد قبولش هستند به او معرفی نمایید، یا ترتیبی بدهید تا آنان بتوانند با او صحبت کنند و شبهاتش را رفع نمایند.

و به هرحال برخورد عاقلانه و با تدبیر شما می‎تواند او را از این وضع نجات دهد. ضمنا در کارهای نامشروع نمی توانید از او اطاعت کنید.

محدوده امر و نهی مرد نسبت به همسرش

(سؤال) مسأله ای که موجب فلج شدن زندگی است، این است که اگر مرد حق ندارد در امور زندگی نسبت به همسرش امر و نهی کند، پس معنای آیه شریفه: (الرجال قوامون علی النساء) سوره نساء (4)، آیه 34. چیست ؟ آیا می‎شود کسی قیم دیگری باشد و حق امر و نهی به او را نداشته باشد؟ و نمی توان گفت: آیه شریفه مربوط به امور دینی و شرعی است، نه امور زندگی؛ زیرا در آیه قیدی نیامده است. از طرف دیگر، شرط عملی و قلبی ازدواج، آزادی مشروع زن و حق امر و نهی مرد است، وگرنه عقد واقع نمی شود... و از طرفی زن به خاطر داشتن غریزه خودنمایی و جلوه گری - که البته برای زن کمال و حسن است - به کنترل و نظارت مرد نیاز دارد، و در غیر این صورت ممکن است زندگی آنان به هم بخورد و زن تعادل لازم خود را از دست بدهد و گرفتار مفاسدی گردد.

جواب: مرد تنها نسبت به امور مربوط به استمتاع، حق امر و نهی به زن را دارد؛ و قوام بودن او نسبت به زن که در آیه شریفه آمده است به این معنا است که مرد باید سختی ها و مشکلات زندگی را تحمل نماید تا همسرش در آسایش باشد، و از جمله سختی ها تأمین نفقه و ما یحتاج زن است، و از این رو بعد از جمله فوق در مقام تعلیل، آمده است: (بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم...) ؛سوره نساء (4)، آیه 34. "[قوام زنان به مردان است ] به سبب آن که خداوند بعضی [مردان ] را بر بعضی [زنان ] فضیلت داد، و به خاطر آن که [مردان ] از اموالشان انفاق می‎کنند...". یعنی علت قوام بودن مردها قدرت بدنی و روحی آن ها و نیز تأمین نفقه همسر توسط مردها است. و

ناوبری کتاب