صفحه ۴۲۹

می‎تواند آنان را مجبور نماید تا حقوق زنان را تأمین نمایند. مردها حق ندارند همسران خود را به کار کردن در منزل مجبور نمایند، مردها نمی توانند زن ها را برای انجام کارهای واجب از بیرون رفتن از خانه منع کنند؛ در مورد طلاق نیز اگر در عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شود که اگر شوهر حقوق زن را تأمین نکرد زن وکیل باشد برای طلاق دادن، زن می‎تواند خود را طلاق دهد. البته زن ها نیز باید متقابلا حقوق همسران خود را تأمین نمایند، و بعید نیست گفته شود: حقوق زن و شوهر در برابر یکدیگر است، و زمانی که یکی از آنان بدون عذر موجه از ادای حق دیگری امتناع نماید، دیگری نیز بتواند از ادای حق او امتناع نماید. بنابراین کمال و تکامل هریک از زن و مرد به دیگری وابسته است و نظام اجتماعی بشر بدون هر کدام ناقص خواهد بود.

در رابطه با حقوق زن و مرد به مسائل: 2612 - 2615 و 2622 و 2624 "توضیح المسائل"، و نیز "رساله حقوق" این جانب مراجعه شود.

تکلیف زن نسبت به بی بند و باری شوهر

(سؤال) شوهرم دانشجوی پزشکی بود، بعد از ازدواج به تدریج نماز، روزه و غسل جنابت را کنار گذاشت و به بی بند و باری و تریاک و مشروب رو آورد و مرا هم تشویق به آن ها می‎کند و من هرچه می‎توانستم در حق او کوتاهی نکردم و او را نصحیحت و موعظه کردم و حتی او را تهدید به جدایی و طلاق کردم ولی مؤثر واقع نشد، و من به خاطر چند بچه که از او پیدا کرده ام تاکنون صبر و تحمل کرده ام، و هر کسی چیزی می‎گوید. نمی دانم او پاک است یا نجس، و تکلیف من چیست ؟

جواب: تا زمانی که منکر اصل اسلام، یعنی توحید و رسالت و معاد نشده است مسلمان می‎باشد و با او مماشات کنید؛ و اظهارات او معلوم نیست از روی عناد با حق و اسلام باشد، بلکه علی القاعده از روی جهل و شبهه می‎باشد. بنابراین شما سعی کنید با اخلاق حسنه و تدبیر با او برخورد نمایید و حتی المقدور کانون خانوادگی را گرم نگاه دارید، و برای رفع شبهاتش و اهمیت دادن به مسائل دینی افراد عالم و با

ناوبری کتاب