صفحه ۴۲۸

حقوق زن و شوهر

(سؤال) توجه دارید که بیش از نیمی از انسان های روی زمین، زنان می‎باشند، باز مشاهده می‎کنیم که در سراسر دنیا مردان بر زنان حکومت کرده و حتی زنان را به بردگی محکوم می‎کنند، در صورتی که خداوند می‎فرماید: "ما مردها را قوام بر زن ها آفریدیم"، "و یا بعضی را بر بعض دیگر برتری دادیم". آیا معنای قوام بودن مردها و برتری آن ها بر زنان به معنای برتری طلبی است ؟ از طرفی، انتخاب همسر با مرد است، انتخاب شغل زن با مرد است، و زن بدون اجازه مرد حتی برای کفن و دفن پدر و مادرش نمی تواند از خانه بیرون برود، ولی مرد بدون اجازه شریک زندگی خود، همه کار می‎تواند بکند. همین طور حق طلاق با مرد است، و بخشیدن مهریه از زن، برتری و ادعای مسئولیت از مرد و گذشت برای تربیت فرزندان از زن. در ارث، یک هشتم ثروت مرد برای زن است، و زن بدون اجازه مرد، دست مستمندی را نمی تواند بگیرد، زیرا حق شوهر ضایع می‎شود. آیا قرآن نفرموده که انسان خلیفة الله روی زمین است ؟ آیا رسول خدا(ص) نفرمود: "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته"؟عوالی اللئالی، ج 1، ص 129. با این برخورد با زنان چگونه آن ها می‎توانند خلیفه خدا باشند، یا مسئولیتی داشته باشند؟

جواب: به نظر اسلام هیچ گاه زنان محکوم به بردگی نیستند، بلکه آنان نیز همانند مردان انسانند و در انسان بودن هیچ تفاوتی بین آنان وجود ندارد و تمام مزایا و حقوقی که یک انسان دارد زنان نیز باید داشته باشند. و معنای آیه شریفه: (الرجال قوامون علی النساء) سوره نساء (4)، آیه 34. سلطه داشتن مردها بر زن ها و به بردگی گرفتن آنان نیست، بلکه به معنای این است که سنگینی و سختی زندگی را باید مردها تحمل کنند تا زن ها قوام و آسایش داشته باشند. از طرفی در زندگی زناشویی، خداوند حقوقی برای زن ها و مردها بر یکدیگر مقرر فرموده است، و چنین نیست که فقط مردها حقوقی بر زن ها داشته باشند. مردها اگر حقوق زن ها را تأمین نکردند، حاکم شرع

ناوبری کتاب