صفحه ۴۲۱

یکدیگر را به نیکی ها امر و از زشتی ها نهی نمایند". و چون امر و نهی دیگران یک نحو دخالت در کار آنان محسوب است، و بسا گفته شود برخلاف آزادی و استقلال آنان می‎باشد، بر این اساس خداوند - که مالک وجود ماست و حق فرمان نسبت به همه دارد - به عنوان مقدمه و زمینه این فریضه الهی همه افراد جامعه را از زن و مرد نسبت به یکدیگر ولی و صاحب اختیار قرار داده است، البته در شعاع انجام این فریضه الهی. و در حقیقت خداوند این حق را برای هر مرد و زن مؤمن قرار داده است که در محدوده افراد دیگر با ضوابط معینی دخالت و امر و نهی نمایند. امر به معروف و نهی از منکر شرایط و مراتبی دارد که در رساله توضیح المسائل جدید این جانب، صفحه 348 به بعد مشروحا ذکر شده است.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

(سؤال) آیا به غیر از مراتبی که در رساله توضیح المسائل برای امر به معروف و نهی از منکر قائل شده اید، مراتب دیگری وجود دارد؟

جواب: به طور کلی در مسأله برخورد با منکر و امر به معروف باید از روش هایی استفاده نمود که بیش ترین تأثیر را داشته باشد و موجب عوارض منفی و زدگی از دین برای فرد و جامعه نگردد، و این امر علاوه برداشتن آگاهی کافی از معروف و منکر و شرایط امر و نهی، مستلزم وجود تدبیر و شناخت زمان و مکان در آمر به معروف و ناهی از منکر می‎باشد.

بردگی و حقوق بشر در اسلام

(سؤال) شبهه ای که امروزه درباره حقوق بشر مطرح می‎شود این است که با توجه به این که اسلام برای انسان ارزش والایی قائل است و از طرفی مکتب اسلام از تمام مکاتب الهی و مادی بیشترین تکریم و احترام را در مورد حقوق انسان ها انجام داده است، پس چرا:

ناوبری کتاب