صفحه ۴۱۳

مصادره اموال شخصی

(سؤال) آیا مصادره کردن اموال شخصی افراد به نفع بیت المال جایز است ؟ و شخصی که از راه فروش تریاک یا مواد دیگر افیونی اقدام به خریدن خانه ای یا اموالی دیگر می‎کند و بعد توسط دولت اموال او مصادره می‎شود، فروش یا رهن و یا اجاره آن ها به نفع بیت المال چه حکمی دارد؟

جواب: فرد متخلف و مجرمی راکه مقدار مجازاتش در کتاب و سنت مشخص نگردیده است، می‎توان به مقدار لازم تعزیر نمود تا باعث عبرت خود و سایر افراد گردد، و چگونگی و مقدار تعزیر بنا به تشخیص حاکم شرع جامع الشرایط نظر به تخلف انجام گرفته و زمان و مکان و تأثیرات اجتماعی تخلف و خصوصیات و شرایط مجرم و برخی جهات دیگر متفاوت خواهد بود. و در صورتی که تعزیر مالی مجرم در برخی موارد جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشد و این امر برای مجرم و جامعه سودمندتر باشد حاکم شرع جامع الشرایط می‎تواند او را به این نوع تعزیر مجازات کند. البته برای جلوگیری از هرگونه تخلف و سوء استفاده احتمالی لازم است ضوابط و مقرراتی جهت تعزیر مالی تعیین گشته و این امر به صورت قانونی نهادینه گردد. پس اگر منظور از مصادره نمودن اموال در سؤال، تعزیر مالی است، به نظر این جانب با شرایط فوق جایز است؛ و اما سایر اموالی که مشمول تعزیر مالی نگشته و از راه دزدی یا فروش مواد افیونی به دست آمده است و صاحبان آن ها معلوم نیست، حکم اموال مجهول المالک را دارد و باید در مصارف آن مصرف شود.

حرمت اموال کفار

(سؤال) بنده چند سؤال شرعی دارم که اگر لطف فرموده جواب دادید ممنون می‎شوم.

1 - اگر فردی به خداوند و یا هیچ دینی معتقد نباشد و صراحتا آن را اعلام کرد، آیا اموالش حرمت شرعی دارد یا ندارد؟

2 - آیا تصرف در اموال دولت های کافر بدون اجازه آن ها جایز است ؟ آیا اموال آن ها حرمت دارد؟

ناوبری کتاب