صفحه ۳۷۵

احتمال آسیب به نظام اسلامی یا تضییع حقوق عامه مردم در فرض عدم بازرسی از وسائل شخصی یک نفر باید عقلایی و موجه نزد آنان باشد، نه صرف یک احتمال ضعیف غیر عقلایی.

استراق سمع

(سؤال) حکم شرعی شنودگذاری و استراق سمع را با توجه به این که بسا احقاق حقی موقوف به آن می‎باشد، بیان فرمایید؛ آیا این حکم قابل استثنا می‎باشد؟

جواب: شنودگذاری و استراق سمع حرام است و هیچ ارگان یا شخصی حق انجام آن را ندارد. احقاق حق باید از طریق مشروع انجام شود. آری، اگر در مورد خاصی فرض شود که حفظ نفوس و دماء و کیان مسلمین توقف بر چنین کاری داشته باشد و توقف آن محرز باشد، در همان حد مانعی ندارد؛ ولی تشخیص این امر کار مشکلی است و نیاز به تخصص خاص دارد، و لذا در موارد مشکوکه باید احتیاط شود.

حقوق کارگران

(سؤال) هر ساله براساس قانون کار، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران موظفند براساس حداقل معیشت یک خانوار پنج نفره کارگری و تورم سالیانه، حداقل دستمزد کارگران را تعیین و جهت اجرا اعلام نمایند؛ در این رابطه و در رابطه با حقوق و دستمزد یک کارگر و مبنای اسلامی آن خواهشمند است به این سؤالات پاسخ فرمایید:

1 - مبانی حقوق و دستمزد در مکتب اسلام چیست ؟

2 - چه آیات و احادیثی در این باره داریم ؟

3 - چه کسانی باید مزد و حداقل مزد کارگران را تعیین کنند؟

4 - اگر مجموعه فوق حداقل دستمزد را بر مبنای حداقل معیشت تعیین کنند و کارفرمایان نتوانند بپردازند، آیا می‎توان آن ها را ملزم به پرداخت کرد؟

5 - اگر نتوان ملزم کرد، چه کسانی و چگونه باید حداقل معیشت آنان را تأمین نمایند؟

ناوبری کتاب