صفحه ۳۶۹

جایز آن هم با شرایط و ویژگی های خاص خود. و علت این که دین اسلام این مسأله را مجاز دانسته به خاطر مصالحی اجتماعی بوده است که گاه جامعه دچار آن می‎گردد. و بسا به خاطر رعایت حقوق زنانی باشد که شوهران خود را از دست داده اند، چون معمولا مردان بیشتر گرفتار آفات می‎گردند و در بسیاری از مناطق دختر بیش از پسر وجود دارد. البته بحث تفصیلی در این گونه موارد مجال بیشتری می‎طلبد و شما می‎توانید به کتاب های مفصلی که در این باره نوشته شده است، مراجعه نمایید.

و به طور کلی دستورات و برنامه های اسلام به هیچ وجه با تکنولوژی منافاتی ندارد، بلکه اسلام بیش از هر آیین دیگری نسبت به تعلیم و تعلم دانش به پیروان خود سفارش نموده است. بلی به کارگیری هر نوع تکنولوژی که هیچ منفعت حلالی نداشته باشد ممنوع است.

ناوبری کتاب