صفحه ۳۶۳

حجاب و تراشیدن موی سر

(سؤال) اگر زنی موی سر خود را از ته با تیغ بتراشد آیا باز هم باید موی خود را بپوشاند؟

جواب: زینت زن منحصر در موی او نیست، بلکه بشره و پوست سر او همچون سایر اعضای بدن او برای مرد جاذبه دارد. و بالاخره همه اعضای بدن او مشمول آیه شریفه می‎باشد؛ منتها برای تسهیل امر و پرهیز از افتادن زن و مرد در تکلف و مشقت، وجه و کفین و قدمین زن از لزوم پوشش استثنا شده است.

پوشش با مقنعه

(سؤال) با توجه به این که در آیه مبارکه 31 سوره نور ذکر نشده است که مقنعه را روی سر بگذارند، بلکه فرموده دو سر مقنعه را روی سینه بگذارند، چه بسا مقصود این باشد که چون در آن زمان و هم اکنون در عربستان به دلیل گرمای شدید، مرد و زن سر خود را با دستار و چیزی شبیه مقنعه برای حفظ از آفتاب می‎پوشانند به این دلیل نفرموده که مقنعه بگذارند، بلکه فرموده مقنعه خود را دور سینه بیندازند، آن هم شاید برای حفظ زینت روی گردن مثل گردن بند و...؟

جواب: این که در آیه شریفه وجوب انداختن مقنعه بر روی سر ذکر نشده:

اولا: نیازی نبوده، زیرا در صدر آیه: (و لایبدین زینتهن ) سوره نور (24)، آیه 31. ذکر شده و این نهی صریح و کلی موی سر را شامل می‎شود.

ثانیا: مقنعه شکل خاصی از حجاب بوده که ممکن است برحسب زمان ها کیفیت آن متغیر شود؛ و تأکید بر شکل خاصی از حجاب دور از هدف تشریع آن است، آنچه واجب است اصل پوشش است.

ثالثا: مقنعه در میان اعراب پوشش رایج بوده و با آن موی سر را نیز می‎پوشاندند؛ بنابراین نیازی به ذکر پوشاندن موی سر نبوده است.

ناوبری کتاب