صفحه ۳۶۲

خود را مدعیان رعایت حقوق بشر می‎دانند بخواهند که حقوق مسلمانان را محترم شمرده و رعایت نمایند.

منطقه ای نبودن حجاب

(سؤال) اگر موی زن جزو زینت محسوب شود، اما مسلمانی در منطقه ای زندگی کند که موی زنان زینت محسوب نشود، مثل زندگی در قبایل آفریقایی و...، آیا باز پوشاندن مو برای زنان واجب است ؟

جواب: زینت بودن چیزی برای زن به این معناست که آن چیز برای او ارزش شخصی دارد و موجب خوش آمدن مرد و جلب توجه او می‎باشد؛ و این معنا یک امر اعتباری و قراردادی نیست، بلکه یک امر واقعی است که در خلقت و فطرت زن و مرد آفریده شده است. همان گونه که تمایل جنسی در زن و مرد یک امر فطری و طبیعی و عام است و تغییر زمان و مکان و فرهنگ ها آن را تغییر نمی دهد، زینت بودن بدن و موی زن نیز قابل تغییر نخواهد بود؛ هرچند ممکن است در فرهنگ و عرف بیننده، زینت نباشد، مانند بدن و موی زنان سیاه پوست یا سرخ پوست نسبت به غیر آنان. ملاک، زینت بودن در فرهنگ و عرف خود زن می‎باشد.

حجاب و حیا

(سؤال) آیا منظور و دستور خداوند از حفظ حجاب نمی تواند برای این باشد که اصولا زن و مرد با حیا باشند و رعایت نجابت نمایند؟ به همین دلیل مطلب را عام ذکر فرموده که زنی هم که در آفریقا یا آمریکا یا اروپا و قطب زندگی می‎کند بتواند حدود نجابت را رعایت کند و دچار وقفه در کارش نشود. مثل زنانی که در کنار دریا به صید صدف مشغولند و باید دائما به زیر آب بروند؟

جواب: زن هرچند نجابت داشته باشد ولی زیبایی او جاذبه دارد و طبعا مورد طمع هوس بازان قرار می‎گیرد. چشم که ببیند دل به دنبال آن می‎رود. شغل نیز هیچ گاه مانع از پوشش نیست، منتها در هر محیطی پوشش با لباس خاصی انجام می‎شود؛ و انتخاب شکل پوشش اجباری نیست.

ناوبری کتاب