صفحه ۳۶۱

بی حجابی مفاسد ذکر شده را داشته باشد در نظر عقل و عقلا موجب تضییع حق اکثریت مسلمانان می‎گردد.

حجاب در موارد اضطرار

(سؤال) همان طور که مستحضرید مسأله حجاب در اروپا به یک مشکل روزمره تبدیل شده است. کشورها قوانینی می‎گذارند که داشتن حجاب را برای دانش آموزان یا زنان معلم ممنوع می‎کند. من به عنوان یک مسلمان و یک ژورنالیست مایل هستم فتوای حضرت عالی را در این زمینه بدانم. آیا زن مسلمان می‎تواند حجاب خود را در شرایط اضطراری بردارد؟ آیا باید خانه نشین شود یا تحصیل و تدریس را مقدم بدارد؟ این مسأله روز در جهان غرب برای مسلمین است.

جواب: در این که اصل حجاب برای زن یکی از دستورات ضروری دین مبین اسلام است شکی نیست، اگرچه شکل خاصی از آن ضروری دین نمی باشد. بنابراین اگر زن شغلی دارد، یا می‎خواهد کاری انجام دهد که مراعات حجاب برای او ممکن نیست، باید از آن شغل یا کار صرف نظر کرده و کار دیگری را انتخاب کند که بتواند حجاب شرعی را رعایت نماید. و اگر نمی تواند، پس اگر برای او مقدور است باید به مناطقی هجرت نماید که بتواند حجاب خویش را رعایت نماید. و اگر این امر نیز برای او مقدور نیست، پس اگر ترک آن کار یا هجرت او را به مشقت و عسر شدید و غیر قابل تحمل می‎اندازد و انجام آن کار یا باقی ماندن در آن منطقه برای او امری ضروری است، در این صورت بعید نیست گفته شود به اندازه رفع ضرورت و عسر و حرج بتواند مقداری از حجاب خود را که ملزم به برداشتن آن می‎باشد، بردارد؛ مشروط بر این که دست برداشتن از پوشش اسلامی در موارد مذکور باعث فراموشی و از بین رفتن حجاب که شعار دین است نشود. اما اگر بتواند به گونه ای از مثل کلاه یا نهایتا کلاه گیس - هرچند زینت شمرده می‎شود - و مانند آن برای پوشش استفاده کند باید چنین نماید. ضمنا مسلمانان جهان باید ضمن تشکیل محافل و گردهمایی ها و سایر طرقی که در توان آن هاست از ارزش های اسلامی دفاع نموده و از دولت هایی که

ناوبری کتاب