صفحه ۳۵۸

حجاب و پیشرفت

(سؤال) 1 - مدتی است همسر و فرزندم دچار شک در عبادات و حجاب گردیده اند، بدین قرار که همسرم با این که از خانواده شهدا است می‎گوید: این نماز که عادتا می‎خوانیم چه سودی برای ما دارد، خارجی ها بدون اعمالی که ما انجام می‎دهیم از ما پیشرفته ترند. و من نیز بنا به شنیده ها می‎گویم سعادت دو دنیا در گرو دین است، دین موجب آرامش می‎شود؛ ولی آن ها قانع نمی شوند. من چگونه آن ها را توجیه کنم، در حالی که کتاب دینی نیز نمی خوانند.

2 - مسأله دوم حجاب است، می‎گویند ما چه فرقی با مردها داریم آن ها می‎توانند موهایشان را نپوشانند، چرا؟ مگر خدا عادل نیست مگر جنس موهای من با یک مرد فرقی می‎کند؟

پرسش دیگر آن ها از من این است که آیا حقیقتا تأثیر لباس ما آدم ها روی همدیگر آن قدر زیاد است که باید مواظب خودمان و دیگران هم باشیم ؟ به راستی بهای این همه تأثیرپذیری را چه کسی می‎پردازد؟ یا می‎پرسند: حجاب امنیت را تضمین نمی کند، به ویژه امنیت اجتماعی را که بسیار محدود و وابسته به قراردادهای عرفی هر جامعه است؛ بلکه حجاب می‎تواند مخل امنیت هم باشد. پوشش نامناسب می‎تواند بهداشت و احترام و زیبایی را به شدت تخریب کند. مگر خارجی ها که حجاب ندارند دائم امنیتشان در خطر است ؟

جواب: احکام اسلام که از ناحیه خدا تشریع شده طبعا دارای مصالحی است، عبادی باشد یا غیر عبادی. انسان برای تکامل خلق شده و کمال انسان به ارتباط با خدا است و نماز وسیله ارتباط با خدا است.

و زن گوهر ارزنده ای است که مورد طمع اغیار واقع می‎شود و هر شخص عاقلی متاع با ارزش را از چشم اغیار مخفی می‎کند. حجاب و پوشش زن دستور خدا است.سوره نور (24)، آیه 31؛ احزاب (33)، آیه 59. شما برای مسأله حجاب کتاب حجاب شهید مطهری را برای همسرتان تهیه کنید، و راجع به شناخت اسلام می‎توانید کتاب: "از آغاز تا انجام در گفتگوی دو

ناوبری کتاب