صفحه ۳۵۷

و بالاخره از اخبار معتبره استفاده می‎شود که زن باید همه بدن خویش، جز وجه و کفین و قدمین را از نامحرم بپوشاند؛ و در این جهت از لحاظ فقهی تردیدی نیست. بدن زن جوان دارای ارزش است و مردم عاقل، اشیای نفیس و با ارزش را از چشم طمع کاران می‎پوشانند، و استثنای وجه و کفین و قدمین نیز به خاطر ضرورت زندگی بوده است.

فلسفه حجاب

(سؤال) اگر موی زنان سبب تحریک جنسی عده ای از مردان شود ولی مردان دیگری از دیدن موی زنان تحریک نشوند آیا باید آن دسته از مردان را که آستانه تحریک پایینی دارند ملاک قرار داد و حجاب زنان را اجباری کرد یا این که به اصلاح آن مردان پرداخت و در صورت مزاحمت برای زنان، آن ها را مجازات نمود؟

جواب: اولا: موی زنان معمولا و غالبا سبب تحریک اکثر مردان سالم می‎باشد؛ و ملاک تشریع احکام کلی و عمومی، اکثریت افراد می‎باشد نه همه آن ها. بنابراین در مورد سؤال که عده ای از مردان از موی سر زنان تحریک شوند و نیز مواردی که تحریک نشوند، مردان نیز مکلفند به موی سر زنان نگاه نکنند. در حقیقت تکلیف هم متوجه زنان است و هم مردان. البته اجبار زنان بر حجاب معمولا اثر معکوس دارد. باید کاری کرد که سطح فرهنگ دینی و ایمانی بالا رود تا خود زنان با اراده و اختیار حجاب را مراعات نمایند. ولی در هرحال اگر مردان مزاحمتی برای زنان بی حجاب ایجاد کردند مجازات خواهند شد.

ثانیا: آیه شریفه: (و لایبدین زینتهن...) سوره نور (24)، آیه 31. که دلیل وجوب پوشاندن موی سر است مطلق است و مقید به تحریک شدن و نشدن عده ای از مردان نمی باشد. بلی تحریک جنسی مردان، حکمت حکم است نه تمام علت آن.

ناوبری کتاب