صفحه ۳۵۱

شما توجه دارید که کلمه "علی" در لغت عرب برای استعلاء و اشراف است. پس مقصود حضرت این بوده که بر من و کارهای من اشراف داشته باشید و راهنمایی کنید؛ و حکومت ظاهری رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) براساس بیعت و انتخاب مردم تشکیل شد.

ولی متأسفانه حکام اسلامی نوعا به مردم بی اعتنا بوده اند و بلاد اسلامی در گذشته و حال گرفتار حکومت های غیر مردمی بوده اند، در این حکومت ها مردم نقشی نداشته و بر حاکمان نظارت نداشته، به همین دلیل انتخاب که مظهر اراده مردم است یا وجود نداشته و یا به صورت کاذب و فرمایشی انجام می‎شده است.

وجوب رأی دادن

(سؤال) آیا رأی دادن با توجه به این که بسیاری آن را واجب می‎دانند، واجب است ؟ و آیا تخلف از بعضی قانون های حکومت اسلامی وقت که بسیاری از آن ها "خود مصلحتی" است نه "مردم مصلحتی"، حرام است ؟

جواب: رأی دادن به خودی خود از حقوق مسلم افراد جامعه است، و اعمال این حق در صورتی واجب است که ترک آن موجب مفسده ای مثل تسلط افراد غیر صالح باشد. در غیر این صورت، وجوب شرعی آن معلوم نیست. و رعایت قوانین اگر موافق شرع و به صلاح جامعه باشد و ترک آن موجب اختلال در وضع عمومی مردم می‎شود، لازم است.

خرید رأی

(سؤال) در انتخابات بعضا اقدام به خرید رأی برای کاندیدای خویش می‎کنند. آیا خریدن رأی جایز است ؟

جواب: یکی از اصول کلی که همه افراد شرکت کننده در انتخابات مختلف، اعم از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بر آن اتفاق نظر دارند، و در حقیقت از شروط

ناوبری کتاب