صفحه ۳۲۴

طیب نفس فاءنا حجیجه یوم القیامة"؛ "آگاه باشید هرکس به کسانی که در پناه مسلمان ها هستند ظلمی بکند، یا ضرری به آن ها بزند، یا چیزی بیش از توان بر آن ها تحمیل نماید، یا بدون رضایت چیزی از آنان بگیرد، همانا من در روز قیامت با او مخاصمه خواهم نمود".

در رابطه با مدارا با کفار و حفظ حقوق آنان می‎توانید به کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" جلد 2، صفحه 721، مراجعه فرمایید.

آزادی آرمانی

(سؤال) فاصله میان آزادی تحقق یافته و آزادی آرمانی مطلوب چقدر است ؟

جواب: آزادی آرمانی هنگامی حاصل می‎شود که در پرتو آن هیچ حق مشروعی از خدا و فرد و جامعه تضییع نشود، و تا رسیدن به این مرحله فاصله زیادی وجود دارد. هرچند متصدیان امور سوء نیت نداشته باشند، ولی بالاخره برخی از جهالت ها و سوء مدیریت ها و خود محوری ها موجب برخی اشتباهات و خلافکاری ها خواهد بود.

حکم هواپیماربایی و گروگان گیری

(سؤال) آیا در اسلام هواپیماربایی و گروگان گرفتن انسان ها و کارهایی شبیه این ها جایز است ؟

جواب: هواپیماربایی و گروگان گیری و نظایر این ها فی نفسه غیر مشروع است، زیرا مستلزم تضییع حقوق مهمی از افراد بی گناه می‎باشد، حقوقی که شارع به آن ها کمال اهمیت را می‎دهد و هر عقل سلیمی به قبح تضییع آن ها حکم می‎کند. بلی در فرض بسیار نادر و شرایط خاص و استثنایی اگر حفظ حقوق مهمتری متوقف بر تضییع آن ها باشد، از باب تزاحم حقوق اهم و مهم، عقل حکم می‎کند حفظ حقوق اهم مقدم بر حقوق مهم می‎باشد، و لکن تشخیص این توقف کار مشکلی است. همچنین جواز ربودن هواپیمای کافر حربی یا گروگان گرفتن کافر حربی که در حال جنگ با اسلام و مسلمین می‎باشد به عنوان تقاص بعید نمی باشد.

ناوبری کتاب