صفحه ۳۲۰

جوار و روابط دوستانه خواهد بود؛ و چنانچه سیاست حکومت های همجوار و غیره براساس تضییع حقوق و عدم مراعات عهدنامه ها و میثاق ها و نیز تجاوز بر حدود و ثغور کشور اسلامی باشد قهرا حکومت اسلامی نیز متقابلا از خود دفاع می‎کند و در مقابل تجاوز هرگونه تهیاء و آمادگی را برای دفاع از اسلام و حقوق ملت اسلامی به دست خواهد آورد.

کنوانسیون رفع تبعیض از زنان

(سؤال) آیا پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را خلاف شرع می‎دانید؟ اگر آری، دلیل قرآنی آن چیست ؟ و اگر خیر، باز دلیل درون دینی شما چیست ؟

جواب: مجرد پیوستن به کنوانسیون نامبرده اگر مستلزم رأی دادن به مصوبه های مخالف احکام قطعی اسلام نباشد اشکال ندارد (نظیر عضویت ایران در سایر مجامع بین المللی). بلکه بجاست ایران و سایر کشورهای اسلامی در این گونه مجامع شرکت کنند و در مشترکات با سایر ملل هماهنگ شوند و قاطعانه از احکام قطعی اسلام در موضوعات خاص دفاع نمایند، و با منطق و استدلال ثابت کنند که برخی تفاوت های وارده در اسلام نسبت به زنان براساس تفاوت طبیعی و سازمان وجودی زن است و ناشی از ظرافت مخصوص زن و متناسب با لطافت جسم و روح و تمایلات درونی او می‎باشد؛ و در حقیقت ارفاقی است نسبت به زن با ملاحظه سازمان جسمی و روانی او، نه تبعیض و محروم نمودن او از حقوق خود.

به اعتقاد ما احکام اسلام گزاف نیست، بلکه تابع مصالح و مفاسد واقعی است که بسا عقول ساده انسان ها از درک آن ها قاصر است. نوعا هریک از کشورهای جهان نیز دارای فرهنگ و سنت های خاصی می‎باشند که جزو بافت هویت آن ها می‎باشد و ناچارند آن ها را رعایت نمایند، و با این وضع عضویت در مجامع جهانی را نیز پذیرفته و در مشترکات با آنان هماهنگ می‎باشند.

عدم شرکت در کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی انزوای سیاسی را در پی دارد و طبعا به ضرر کشور تمام می‎شود.

ناوبری کتاب