صفحه ۳۲

و همین مضمون در حدیث قدسی خطاب به پیامبراکرم (ص) آمده است: "و انت خیرتی من خلقی و عزتی و جلالی لولاک ما خلقت الافلاک"؛بحارالانوار، ج 15، ص 28. "و تو بهترین خلق من هستی، قسم به عزت و جلالم اگر تو نبودی همانا افلاک را خلق نمی کردم". و همان گونه که در حکمت الهی در مباحث "علت و معلول" بیان گردیده است علت غایی، علت فاعلی برای فاعلیت علت فاعلی است؛ یعنی هدف و غایت است که موجب می‎شود علت تامه محقق گردیده و فعل از فاعل صادر گردد. پس معصوم (ع) که برترین و راقی ترین موجود مخلوق و نهایی ترین هدف در مرحله فعل حق تعالی است "من به الوجود" و واسطه صدور نظام آفرینش از حق تعالی می‎باشد. در این رابطه می‎توانید به کتاب این جانب "از آغاز تا انجام" صفحه 141 تا 144 مراجعه نمایید.

اراده تکوینی خداوند بر هدایت

(سؤال) در قرآن کریم فرموده است: (...و لو شاء لهدیکم اجمعین ) .سوره نحل (16)، آیه 9. خداوند که قدرت بر هدایت دارد چرا هدایت نمی کند؟ چه مصلحت است که خداوند بنده ای را بتواند هدایت کند اما نکند؟

جواب: در سوره انعام آیه 149 می‎خوانیم: (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدیکم اجمعین ) ؛ "بگو ای پیامبر حجت رسا و کامل برای اوست، پس اگر می‎خواست همانا همه شما را هدایت می‎نمود".

مقصود از خواست خداوند، خواست تکوینی او بدون دخالت و اسباب و شرایط عادی فعل مانند اراده و اختیار انسان می‎باشد، یعنی اگر خدا می‎خواست می‎توانست شما را به اجبار و بدون اختیارتان هدایت نماید. این مضمون در آیات دیگری نیز با اندک تفاوتی وجود دارد.

ناوبری کتاب