صفحه ۳۱۷

کار آورند، و در هرحال رابط بین مسئولین و دولت و ملت باشند و جلوی تعدیات و انحرافات و استبدادها را بگیرند؛ و قهرا ملت نیز گرفتار احزاب و گروه های خلق الساعه که معمولا پیش از هر انتخاب می‎رویند، نگردند.

و بالاخره خاطره سوء مردم از بعضی احزاب که در اثر سوء مدیریت ها و جهات دیگر نتوانسته اند خدمت شایانی انجام دهند، نباید مانع شود از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به معنای وسیعی که گفته شد.

ضمنا بجاست برای آگاهی بیشتر از مسائل امر به معروف و نهی از منکر و درجات و مراتب و شرایط آن به کتاب های مفصل و از جمله به کتاب "ولایت فقیه" این جانب جلد 2، صفحه 213 و ترجمه آن به نام "مبانی فقهی حکومت اسلامی" جلد 3، صفحه 335 مراجعه شود.

کشورهای اسلامی و احزاب آزاد

(سؤال) احزاب سیاسی آزاد، ترجمان حال و سکاندار کشتی دموکراسی های مدرن امروزی است، با این توصیف چرا در کشورهای اسلامی احزاب نمی توانند از شفافیت خاص خود برخوردار و جایگاه واقعی خود را داشته باشند؟

جواب: مانع اصلی تشکیل احزاب سیاسی آزاد و تأسیس حکومت های مردمی وجود حکومت های مستبد و خودخواه بوده است. کشورهای اسلامی معمولا گرفتار چنین حکومت هایی بوده اند. البته این گرفتاری مخصوص کشورهای اسلامی نیست، بلکه هر کشوری که گرفتار حکومت استبدادی باشد طبعا تشکیل احزاب سیاسی آزاد و مستقل و تحقق دموکراسی در آن با مشکل مواجه خواهد بود.

زمینه پیدایش احزاب سیاسی آزاد

(سؤال) دنکورات روستو معتقد است که احزاب سیاسی زمانی پیدا می‎شوند که مردم مفهوم واقعی دموکراسی را دریافته و به مزایای انتخاب واقف گردند، آیا این ایده

ناوبری کتاب