صفحه ۳۰۶

روشنفکر بر سر زبان ها افتاده است؛ آنان نوعا می‎گویند، شأن دین بسیار بالاتر از آن است که محدود بر علم سیاست و آلوده به آن شود. نظر جناب عالی چیست ؟

جواب: عدم جدایی دین از سیاست و توجه آن به حکومت عادلانه و معقول و اصلاح آن از کجی ها و افراط و تفریطها و انحرافات، از امور واضح است و مصداق بارز نهی از منکر است که از وظایف مهم دینی همه مسلمان ها می‎باشد؛ و در نوشته های این جانب کرارا مطرح شده است، از جمله می‎توانید به فصل دوم و سوم از باب سوم کتاب "ولایة الفقیه" این جانب یا ترجمه آن، مراجعه نمایید.

علت بدبینی به سیاست و حکومت در زمان های گذشته نیز در مقدمه همان کتاب (امر هشتم) ذکر شده است. و علت بدبینی به سیاست در دوران معاصر، بیشتر مربوط به افراط و تفریطهایی است که در عملکردها دیده می‎شود، و نیز مشاهده اموری است که در وعده های اولی و شعارهای آغاز حاکمیت اسلامی اعلام شد و در عمل، خلاف آن ها دیده شد.

فعالیت سیاسی

(سؤال) در وضعیت کنونی کشور آیا درست است که در فعالیت های جناحی شرکت نماییم ؟

جواب: انسان همان گونه که نسبت به تزکیه نفس خویش و اصلاح خود وظیفه دارد، نسبت به جامعه نیز به قدر توان خود وظیفه دارد؛ براین اساس امر به معروف و نهی از منکر بر همه مؤمنین و مؤمنات بدون استثنا واجب شده است، که در آیه 71 سوره توبه ذکر شده است. و در سوره والعصر می‎خوانیم: (و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر) ؛سوره عصر (103)، آیه 3. "سفارش به حق و سفارش به صبر می‎کنند". و اقدام در امور اجتماعی بدون پیوستن به دیگران و هماهنگی با اهل خیر و صلاح میسر نیست.

ناوبری کتاب