صفحه ۳۰۵

جستجو کنند و از طریق آگاهان مسائل مربوطه تحقیق نمایند، و مراجع و علما هم می‎توانند آنچه را تشخیص داده اند ابلاغ نمایند؛ و در صورتی که شخصی در این امور به نظری غیر از نظر مرجع تقلید رسید باید به نظر خودش عمل نماید.

نظریه جدایی دین از سیاست

(سؤال) اخیرا در بسیاری از نوشته ها جدایی دین از سیاست مطرح است؛ به ویژه کسانی که به روش حاکمیت و تضادها و چالش های موجود اعتراض دارند بر این نظریه اصرار می‎ورزند. نظر حضرت عالی در این زمینه چیست ؟

جواب: 1 - کسانی که می‎گویند "دین از سیاست جداست" به نظر می‎رسد اطلاع عمیقی از اسلام ندارند. با تتبع در آیات کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) به دست می‎آید که دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست؛ بلکه دین مقدس اسلام - هرچند به طور کلی - نسبت به همه نیازهای مادی و معنوی انسان از آغاز خلقت او تا مرگ و پس از مرگ - و از جمله مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جزایی، معاشرت ها، حاکمیت، شرایط و وظایف حکام و روش حکومت آنان - رهنمود و دستور و برنامه دارد.

2 - هرچند مشروعیت حاکمیت یا فعلیت و استقرار آن وابسته به مردم و پذیرش و انتخاب آنان می‎باشد و حتی حاکمیت رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیز در عالم خارج به وسیله بیعت با مردم تحقق یافت، ولی در کتاب و سنت نسبت به حاکم صالح لازم الاطاعة شرایطی ملحوظ و معتبر شده که عقل سالم نیز آن ها را تأیید می‎نماید؛ و طبعا مردم معتقد به اسلام و متعهد نسبت به موازین اسلامی باید در حاکم منتخب این شرایط را احراز نمایند.

علت بدبینی بعضی به سیاست

(سؤال) بعضا جدایی دین از سیاست از زبان بسیاری از اهل علم و متفکران

ناوبری کتاب