صفحه ۲۹۳

جواب: 1 - چهارچوب آزادی سیاسی بدین گونه است که در پرتو آزادی، هم حقوق حق تعالی که خالق و مالک ماست و هم حقوق افراد و جامعه رعایت شود و هیچ حق مشروعی تضییع نگردد. بنابراین اعمال حق آزادی هر کسی در حدی است که به حق دیگران تجاوزی نشود.

2 - بنابر نظریه تمرکز قدرت در یک نفر، ملاک مشروعیت حاکم، علاوه بر وجود همه شرایطی که عقل و نقل آن ها را لازم می‎داند، عدم تخلف او از قوانین و مقررات عقلی و نقلی در اداره کشور می‎باشد. در کتاب "دراسات" علاوه بر هشت شرطی که برای شخص حاکم از طریق عقل و کتاب و سنت بیان شده، بر انتخاب آزادانه او توسط مردم نیز تأکید شده است. بنابر این حاکمیت منتسب به او در صورت فقدان شرایط و تخلف از قوانین و مقررات و کسب قدرت از غیر طریق انتخاب یا انتخاب ناسالم، نامشروع می‎شود.همان، ص 285 به بعد و ص 531 به بعد.

اما بنابر نظریه تفکیک قوا در حاکمیت دینی، ملاک مشروعیت هریک از قوای نظام اسلامی دارا بودن شرایطی است که هر قوه می‎طلبد؛ به علاوه پایبند بودن آن به وظایف قانونی ای است که بر عهده آن گذاشته شده است. و کسب قدرت از طریقی است که مورد قبول مردم باشد.

معنای احکام حکومتی

(سؤال) معنا و مقصود از احکام حکومتی چیست ؟

جواب: احکام حکومتی احکامی است که از سوی حاکم شرع جامع الشرایط یا نماد حکومتی خاص صالح براساس مصالح و ضرورت های زمانی و مکانی جامعه به طور موقت و محدود صادر می‎شود. این گونه احکام نباید با روح اسلام و ارزش های آن و نیز قواعد کلی مستفاد از کتاب و سنت مخالف باشد.

ناوبری کتاب