صفحه ۲۸۹

2 - آیا تمام کشورهای اسلامی یک کشور به حساب می‎آیند؟ و تمام مسلمانان در سراسر بلاد اسلامی با هم برادرند یا بیگانه ؟

3 - اگر با هم برادرند پس از کلیه حقوق به طور مساوی نسبت به همدیگر برخوردارند یا خیر؟

4 - اگر تمام کشورهای اسلامی یک کشور به حساب آید در این صورت آیا مهاجرین مسلمان در کشور مسلمان از کلیه حقوق به طور مساوی برخوردار می‎باشند؟ و آن کشور اسلامی می‎تواند مهاجرین مسلمان کشور اسلامی دیگر را به زور و اجبار از کشورشان اخراج کند؟

5 - اگر کشورهای اسلامی یک کشور به حساب آید قطعا همه محکمه ها و دادگاه های کشور اسلامی یکی خواهد بود. پس اگر فردی در کشور ترکیه یا سایر کشورهای اسلامی آدم بکشد یا جنایت های دیگر مرتکب شود در دادگاه های ایران محاکمه می‎شود و بالعکس ؟

جواب: مرز به معنای جدایی معنوی و عقیدتی در بین مسلمانان وجود ندارد؛ ولی اهل هر منطقه ای حق دارند قسمتی از سرزمین معینی را به عنوان وطن و کشور خود مقرر نمایند و برای خود مقرراتی غیرمخالف با شرع تعیین کنند.

همچنین حق دارند برای زندگی جمعی با اهل سایر مناطق زمین که آنان نیز منطقه ای را برای خود وطن و کشور، تعیین نموده اند مقرراتی غیرمخالف با شرع تعیین کنند. عمل به مقررات مذکور لازم است و مشمول ادله لزوم وفای به عقود و عهود، و نیز لزوم عمل مؤمنین به شروط و قراردادهایشان می‎باشد. مانند آیه شریفه: (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) ؛سوره مائده (5)، آیه 1. "ای مؤمنان ! به قراردادهایتان عمل کنید"؛ و حدیث شریف: "المسلمون عند شروطهم"؛الکافی، ج 6، ص 187، ح 9. "مسلمانان باید به شرطهایشان عمل کنند". البته اگر روزی فرا رسید که مسلمانان مرزهای کنونی قرار دادی را به اتفاق آرا یا به نظر اکثریت آنان ملغی نمودند و مقررات جدیدی وضع کردند، عمل به آن نیز لازم خواهد بود.

ناوبری کتاب