صفحه ۲۱۰

"کذب" خبر دادن خلاف واقع از چیزی است، خواه مطابق عقیده گوینده باشد یا نباشد. و بعضی گفته اند: کذب آن خبری است که مطابق اعتقاد گوینده نباشد، خواه مطابق واقع باشد یا نباشد. برای تفصیل به کتاب "المختصر"مختصر المعانی فی علم معانی البیان، ص 17. مراجعه شود.

لازم به ذکر است که در محاورات و استعمالات عرب معمولا کلمات فوق به معنایی شبیه به هم و مترادف استعمال می‎شوند.

فشار قبر و توبه

(سؤال) اگر کسی بعد از یک سری گناهان و قبل از مرگ توبه واقعی بکند و بعد از آن دیگر تا آخر عمرش گناه نکند، آیا باز هم در هنگام مرگ فشار قبر خواهد داشت ؟

جواب: اگر توبه واقعی کند و همه گذشته ها از حق الناس و حق الله را جبران نماید و به توبه خود تا آخر عمر باقی باشد مانند کسی می‎باشد که مرتکب گناه نشده باشد و امید است از فشار قبر و سایر عقوبت ها نجات یابد.

تأثیر متقابل بدن و روح

(سؤال) آیا خوردن گوشت یا بعضی مواد غذایی، صفتی مثل خشن شدن و... را پدید می‎آورد؟

جواب: روح انسان محصول عالی بدن است و طبعا مادامی که با یکدیگر تواءم می‎باشند نسبت به یکدیگر تأثیر و تأثر دارند. و به طور کلی انواع غذاها در روحیات انسان اثر دارند و لذا تأکید شده است انسان کمتر شکم خود را قبور حیوانات قرار دهد؛ البته مقداری از گوشت ضرورت دارد و انسان باید به نحو متوسط از گوشت استفاده نماید.

ناوبری کتاب