صفحه ۲۰۹

هم به خاطر موانعی مثل عجب، ریا، غیبت و خوردن مال حرام که چه بسا مانع از قبول عمل می‎شود، از پذیرش آن از سوی خداوند در هراس باشیم.

مطابق آیه شریفه قرآن: (انما یتقبل الله من المتقین) ؛سوره مائده (5)، آیه 27. "همانا خداوند از پرهیزکاران می‎پذیرد"، هر عبادتی که مقرون به تقوا باشد مقبول درگاه احدیت است. بنابراین از این جهت فرق بین حج و سایر عبادات وجود ندارد.

معنا و مفهوم افترا، بهتان، تهمت و کذب

(سؤال) در قرآن کریم در آیات متعددی کلماتی چون: افترا، بهتان، تهمت و کذب آمده است که قطعا هر کدام از این کلمات برحسب مفهوم متفاوتی در آن آیه ذکر شده است؛ اما متأسفانه در مراجع مختلف از قبیل کتب معتبر تفاسیر قرآن و... همگی این کلمات تقریبا مشابه معنا شده اند و علت و تفاوت آن ها ذکر نشده است. لذا با توجه به این که این مقوله برای این جانب سؤال برانگیز شده خواهشمند است لطف فرموده و تفاوت لغوی و اصطلاحی این لغات و نیز جایگاه صحیح کاربرد آن ها را در سخن و بیان ذکر فرمایید.

جواب: "افترا" از ریشه "فری" است که به معنای قطع کردن می‎باشد؛ و "فری اوداج اربعه حیوان" نیز به همین معنا است. و افترا که به دروغ معنا شده شاید به این مناسبت باشد که دروغ بستن به کسی از روی عمد معمولا موجب از بین رفتن و قطع و نابودی شخصیت او می‎شود.

"بهتان" از ریشه "بهت" است و به معنای تحیر و مبهوت شدن می‎باشد؛ و بهتان به دروغی گفته می‎شود که موجب تحیر و مبهوت شدن شخصی می‎شود که به او بهتان زده می‎شود.

"تهمت" از ریشه "وهم" و به معنای توهم و تصور معنایی می‎باشد؛ و "اتهام" یعنی ایجاد معنایی نامطلوب نسبت به کسی.

ناوبری کتاب