صفحه ۲۰۴

جواب: برای تحصیل اخلاص لازم است انسان همیشه یادآور باشد که جز خداوند، موجود مستقل و پایدار و اصیل و کامل مطلق و جزا دهنده نیست و هرچه غیر اوست شعاع پرتو نور او و بنده اوست. بنابراین غیر از او که عین وابستگی به حق تعالی می‎باشد تحفه و مدح و ثنایش هم از خودش نیست و چیزی از کمال هم برای ما به ارمغان نمی آورد و کار خیر کردن برای او عین تضییع نیرو و فرصت بدون جلب منفعت و کمال حقیقی و درنتیجه به هدر دادن عمل و بی هدف نمودن آن است؛ و این امری خردمندانه نیست. از این رو در روایات هم هست که در قیامت به شخص ریاکار گفته می‎شود که پاداش کار خویش را از کسی که برای او کارکرده ای باز ستان، و عمل تو حبط و ضایع گردیده است. البته نباید وسواس داشته و خود را پریشان خاطر کرده و هم عمل را بر پندار ریا بودن ترک کرده و هم پای سلوک خود را لرزان نماید.

آخرت برای دنیا!

(سؤال) در حدیث شماره 1678 و 2782 "نهج الفصاحه" آمده که پیامبر(ص) فرموده است: "بوی بهشت را از پانصد سال راه می‎توان یافت ولی هر که دنیا را به عمل آخرت جوید از آن بی نصیب می‎ماند" و "هر که عمل آخرت کند و دنیا طلبد از آخرت بهره ای ندارد". منظور حضرت چه کسانی و با چه نوع اعمال است ؟

جواب: ظاهرا مراد از دو حدیث مورد نظر کسانی هستند که دین و یا کارهایی که در آخرت نافع است را وسیله کسب دنیا مانند جاه و مقام یا ثروت قرار داده اند. چنین افرادی از نفع کارهای خود در آخرت و رفتن به بهشت محروم می‎باشند؛ زیرا در حقیقت این گونه افراد هدفشان جز دنیا نبوده است و برای آخرت، کاری نکرده اند تا شامه اخروی و باطنی آن ها قوی شده بوی بهشت را در درون استشمام نمایند.

ناوبری کتاب