صفحه ۱۹۵

آن ها را در دیگری وارد می‎کند، در همان حال که دیگری را نیز در آن وارد نموده است".صحیفه سجادیه، دعای ششم. تداخل روز بر شب و شب بر روز به نحوی که دائما یکی بر دیگری داخل شود مستلزم کرویت زمین می‎باشد. شاید جمله: (یغشی اللیل النهار) که در سوره اعراف، آیه 54؛ و سوره رعد، آیه 3 آمده است اشاره ای به کرویت زمین نیز داشته باشد، زیرا ظاهر جمله این است که تاریکی و روشنی همزمان وجود دارد و پوشاندن تاریکی بر روشنی زمین با این شکل متناسب است که نصف کره زمین دائما مقابل خورشید و روشن، و نصف دیگر آن پشت به خورشید و تاریک می‎باشد.

ناوبری کتاب