صفحه ۱۹۱

است. و اگر تخریب و هتک موجب ایذاء خانواده های آن ها گردد حرمت آن مضاعف است. و مجرد مأمور بودن مجوز عمل حرام نمی باشد. بجا است مسائل دینی و شرعی تحت الشعاع افکار سیاسی واقع نشوند.

چرخش زمین و کرویت آن در متون اسلامی

(سؤال) خواستیم جهت یک تحقیق در مورد علم در دین، در وجود احادیث و روایات در مورد کرویت زمین و چرخش زمین دور خورشید سؤال کنیم که آیا چنین روایاتی در متون اسلامی آمده است یا خیر؟ از آن جا که برخی از مسائل علمی ثابت شده امروز قبلا از زبان پیغمبراکرم (ص) و حضرت علی (ع) و سایر معصومین (ع) ذکر شده، آیا این مسائل هم ذکر شده است ؟ و چنان که ذکر شده لطفا در صورت امکان یک یا چند حدیث در این مورد ذکر شود.

جواب: مقصود اصلی در متون دینی همچون قرآن کریم و روایات معصومین (ع) بیان معارف و اصول و فروع دین است؛ یعنی اصول و دستوراتی که برای هدایت بشر به کمال معنوی و قرب به سوی خداوند نقش اساسی را دارند. و بیان این مقصود بزرگ مستلزم بیان اسرار خلقت و اشاره به قوانین طبیعت نیست، زیرا این ها از اموری است که بشر با تجربه و دانش خود به تدریج به آن ها می‎رسد. بلی، در متون دینی و به خصوص قرآن کریم، در مواردی برای تکمیل امر هدایت و توجه مردم به مبدأ آفرینش و صفات او اشاراتی به رموز خلقت و حقایق عالم طبیعت شده است، اما نه به شکل کلاسیک و به سبک کتبی که متکفل تشریح این گونه امور می‎باشد؛ نظیر اشاره به خلقت زمین، آسمان ها، کواکب، باد، باران، دریاها، کوه ها، معادن و انواع حیوانات و درخت ها و امثال این ها، که با مطالعه قرآن و روایات این معنا به خوبی روشن می‎شود.

و این مشی قرآن و روایات موجب آن شد که بعضی از مفسران درصدد برآیند تا برای هر موضوعی که علوم روز آن ها را به اثبات رسانده است، آیات و روایاتی پیدا کنند و از آن ها مفاد علوم روز را استظهار نمایند.

ناوبری کتاب