صفحه ۱۱۷

کشورهای دیگر نیز به کشورهای خود بازگردند. فلسطین متعلق است به مالکین اصلی خود، اعم از یهودی، مسیحی و مسلمان؛ و بالاخره مال غصب شده باید به صاحبش برگردد. این است حکم خدا و عقل و وجدان.

عقب ماندگی عملی مسلمانان

(سؤال) دوستی دارم که با استدلال های زیر می‎خواهد به دین مسیحیت درآید:

1 - چرا یکی از کشورهای پیشرفته جهان از بین کشورهای اسلامی نمی باشد، و اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی عقب مانده هستند؟

2 - ایشان آن چیزی که از اسلام در ایران یافته، در مقایسه با مسیحیت غربی ها، مسیحیت را با توجه به کلیه جهات، از اسلام پیشرفته تر دیده است، و می‎گوید: آن چیزی که مسیحی ها به آن اعتقاد دارند خیلی کامل تر و دقیق تر است از آنچه مسلمانان بدان اعتقاد دارند و عمل می‎کنند.

با توجه به مطالب فوق، نظر شما در مورد چنین فردی چیست ؟ حکم حکومت و دولت در مورد این شخص چیست ؟ و وظیفه این جانب، در صورت مسیحی شدن ایشان چیست ؟

جواب: مخفی نیست که بین اصول و معارف اصیل اسلامی و عقب ماندگی مسلمانان در مرحله عمل به احکام شریعت و ضعف تکنولوژی و صنعت، هیچ رابطه ضروری و منطقی وجود ندارد. عقب ماندگی عملی مسلمانان بر اثر آموزش های نادرست، کاهلی، سیطره رژیم های مستبد داخلی و احیانا وابسته به خارج، و یا عوامل دیگر، کاشف از نقص تئوری دین اسلام و برتری دین مسیحیت یا دین دیگر نیست، چنان که احیانا غیر از متدینان به دین اسلام نیز دچار چنان رکود و واماندگی عملی بوده و می‎باشند. علاوه بر این که هیچ دینی مانند اسلام، ترغیب و تشویق به فراگیری علم و دانش در ابعاد مختلف را جزء آموزش های اکید خود قرار نداده است، و در بین مسلمانان نیز انسان های صالح، وارسته و دانشمندان بزرگی در علوم و فنون گوناگون وجود داشته است. متأسفانه بعضی از تفسیرهای غلط از دین مقدس اسلام، و از طرفی عملکرد نادرست برخی از مسلمان ها به ویژه متولیان و زمامداران مدعی اسلام

ناوبری کتاب