صفحه ۱۰۹

2 - کسانی از این ها که حضرت علی (ع) را خدا می‎دانند و قائل به تمام دفاتر و کتب خود هستند، آیا کافرند و نجس ؟

3 - اگر کسی از این طایفه منکر ضروری دین شود و بداند که این انکار چه لوازم و تبعاتی در پی دارد حکمش چیست ؟ اگر نداند حکمش چیست ؟

4 - بچه های نابالغ از این طایفه که پدرانشان از کفار باشند و حکم کفر بر آن ها قطعی باشد نجس می‎باشند یا پاک ؟

5 - حکم رهبران این طایفه که به تمام معتقدات پایبند می‎باشند چیست ؟ کافرند یا مسلمان ؟

6 - عده ای از رهبران و طرفداران این ها وقتی کتاب نوشته اند دچار تناقضات زیادی شده اند. در جایی می‎گویند ما مسلمانیم اما در جایی دیگر می‎گویند که حضرت علی (ع) خداست و ما نماز نمی خوانیم. تناقضات بسیاری از همین قبیل در بین عقاید آن ها وجود دارد، تکلیف ما چیست ؟ اگر کسی اعتراف به مسلمان بودن کرد اما بعد حرفی زد که در تضاد با اعترافش بود، مسلمان است یا کافر؟

7 - حکم ذبیحه اهل حق چیست ؟

8 - طلابی که برای تبلیغ به این مناطق می‎روند با کسانی که هیچ آشنایی ندارد که مسلمانند یا کافر باید به چه نحو برخورد کنند، احکام مسلمان یا کافر؟

9 - زن گرفتن و زن دادن به اهل حق و بچه آن ها چه حکمی دارد؟

در آخر لطف کرده و موعظه ای برای طلابی که به این مناطق تبلیغ می‎روند بفرمایید؟

جواب: کسی که نبوت پیامبر اسلام (ص) وخاتمیت آن حضرت را پذیرفته ظاهرا مسلمان است و همه احکام اسلام در مورد ذبیحه او و ازدواج با او و... بر او جاری است. و چنانچه علاوه بر آن، خلافت بلافصل حضرت علی (ع) برای پیامبر(ص) را قبول کرده، شیعه محسوب می‎گردد. ولی مسلمان و شیعه واقعی کسی است که مضاف بر آن به احکام شریعت پایبند باشد؛ هرچند صرف مخالفت عملی با برخی از احکام بدون انکار آن، موجب خروج از ظاهر دین یا مذهب نمی شود. و فرزند غیر بالغ حکم اشرف ابوین را دارد. و در هر صورت مراوده و معامله به معنای عام آن با کسی که

ناوبری کتاب