صفحه ۱۰۰

چگونگی انتخاب مذهب

(سؤال) این جانب قصد دارم از مذهب دوازده امامی به مذهب هفت امامی اسماعیلیه تغییر مذهب بدهم و به خارج از کشور مهاجرت نمایم و زیر نظر پرنس کریم آقاخان رهبر اسماعیلیه به تبلیغ آن مذهب بپردازم، آیا کار من درست است ؟

جواب: مذهب مانند غذا نیست که انسان مطابق میل خود، آن را بدون دلیل منطقی انتخاب نماید و یا تغییر دهد. تحقیق و تفحص و انتخاب مذهب حق و صحیح، یک وظیفه عقلی و الهی است و سعادت اخروی و ابدی انسان به آن وابسته است. مثل این که جناب عالی بخواهید از انتخاب راه صحیح صرف نظر کرده و خود را در چاه بیندازید. بنابراین انتخاب مذهب باید براساس تفکر و تعقل و منطق باشد. البته شما مجبور نیستید بدون دلیل مذهب خاصی را انتخاب کنید، اما عقلا و شرعا به صرف تمایل بدون دلیل نیز نمی توانید مذهبی را تغییر و یا انتخاب نمایید.

چگونگی فهم دین

(سؤال) مگر نه این است که یکی از کامل ترین و جامع ترین قوانین اخلاق این است که آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند، و بالعکس؛ پس چگونه و چرا عده ای معتقدند که کار دین انحصاری است و دیگران را حق و اجازه آن نیست که از امور دینی کسی انتقاد کنند؟

جواب: فهم و عمل به دین انحصاری نیست. هر کس به اندازه توان خویش می‎تواند در مفاهیم و اصول دینی با ضوابط و معیارهای خاص و مربوط به خود فکر نماید. البته فهم بخشی از معارف دینی - همانند سایر علوم و فنون - نیاز به تحصیل

ناوبری کتاب