صفحه ۹۷

فصل دوازدهم: جلوگیری از بارداری

جلوگیری موقت

(204) جلوگیری های موقت به وسیله قرص یا آمپول یا نظایر آن - با تجویز پزشک - و یا استفاده از وسایل جلوگیری از استقرار نطفه اشکال ندارد.

(205) بستن لوله های مرد یا زن اگر به طور موقت باشد، در حال ضرورت و ناچاری بدون اشکال است؛ و در موارد غیر ضروری اگر این عمل به وسیله جنس مخالف صورت نگیرد و مستلزم نگاه نامحرم به عورت یا لمس آن نشود نیز اشکال ندارد.

(206) مرد می‎تواند هنگام انزال، منی خود را بیرون بریزد؛ هرچند بیرون ریختن منی در مورد زن دائمی بدون رضایت او مکروه است؛ و در هر صورت این کار نباید موجب ضرر جسمی یا روحی برای زن یا مرد شود.

(207) زن - دائمی باشد یا موقت - نباید بدون رضایت شوهر کاری کند که نطفه او بیرون بریزد؛ مگر در مواردی که بیرون نریختن نطفه موجب بچه دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعا معذور باشد.

(208) اگر بارداری خطر یا ضرر جانی در برداشته باشد، زن می‎تواند تا زمانی که احتمال ضرر به حال خود باقی است از بارداری جلوگیری نماید؛ و فرقی نمی کند که ضرر فوری باشد یا پس از مدتی عارض شود.

(209) سؤال: داروی ضد حاملگی که در هفته اول بعد از آمیزش می‎خورند، که اگر زن حامله باشد جنین را سقط می‎کند و اگر حامله نباشد اثری ندارد؛ استفاده از این دارو چه حکمی دارد؟

جواب: در صورت انعقاد نطفه، جایز نیست.

ناوبری کتاب