صفحه ۹۳

و پرورش یابد و متولد شود، زن اولی در جمیع احکام مادر او می‎باشد؛ و زن دومی در غیر احکام محرمیت و ازدواج مادر او محسوب نمی شود، و در احکام محرمیت و ازدواج باید احتیاط شود.

(200) سؤال: اگر از ابتدا نطفه را در رحم کرایه ای قرار دهند، حکم بچه متولد شده از آن چیست ؟

جواب: هرچند این عمل جایز نیست، ولی اگر نطفه مرد را در رحم کرایه ای قرار دهند و با تخمک آن زن ترکیب شود بچه ملحق به آن دو می‎باشد.

(201) سؤال: اگر اطبا جنین را از شکم زنی که نمی تواند آن را در رحم معیوب خود پرورش دهد و سقط می‎کند خارج نموده و در رحم زن دیگری قرار داده تا در آنجا به رشد خود ادامه دهد و به طور طبیعی متولد شود:

الف: اگر زن دوم نیز همسر شوهر زن اول باشد این کار جایز است ؟

ب: در صورتی که زن دوم با شوهر زن اول بیگانه است، آیا این کار جایز است ؟

ج: اگر انجام این کار قبل از دمیده شدن روح یا بعد از آن باشد تفاوت می‎کند؟

جواب: الف: ظاهرا اشکال ندارد.

ب و ج: جواز آن بعید نیست، و فرقی بین قبل از دمیده شدن روح و بعد از آن نیست، ولی در رحم زن شوهردار قرار ندهند.

(202) سؤال: عده ای از بیماران زن به علت اشکال در تخمدانها و یا ضمایم آن قادر به تخمک سازی و یا آزاد نمودن تخمک جهت لقاح نبوده و نازا می‎باشند، در حالی که رحم آنها اشکالی ندارد و می‎تواند جنین در آن قرار گرفته و رشد نماید. آیا همسر این خانم می‎تواند زنی را صیغه کند و تخمک از این زن صیغه ای گرفته و با اسپرم شوهر ممزوج شود و جنین حاصله به رحم زن دائمی منتقل گردد و پس از زایمان توسط زن و شوهر دائم نگهداری و بزرگ شود؟ اگر زنی بدون صیغه شدن حاضر به اهدای تخمک خود باشد، مسأله چه صورتی دارد؟

جواب: فرض اول ظاهرا بی اشکال و فرض دوم محل اشکال است، و در هر دو فرض بچه ملحق به صاحب آن اسپرم و تخمک می‎باشد، و بین او و زن دائم در ازدواج و محرمیت احتیاط شود.

ناوبری کتاب