صفحه ۹۲

می‎کند و باید تا کامل شدن طفل از وی محافظت کرد؟

ب: اگر دور افکندن آن جایز نباشد آیا باید دیه سقط جنین پرداخت شود؟ و در صورتی که باید پرداخت شود به عهده کیست ؟

ج: آیا حکم دور اندازی آن قبل از دمیده شدن روح یا بعد از آن تفاوت می‎کند؟

د: در صورت سؤال فوق آیا فرقی بین منی و تخمک زن و شوهر، و منی مرد اجنبی با تخمک زن اجنبی برای لقاح و رشد در لوله آزمایشگاهی هست ؟

ه: اگر مرد و زن اجنبی باشند آیا اصل انجام این عمل جایز است ؟

جواب: قرار دادن منی مرد اجنبی با تخمک زن اجنبی و رشد دادن آن اشکال دارد؛ و دلیلی بر حرمت دورانداختن جنین خارج از رحم قبل از دمیده شدن روح وجود ندارد؛ ولی بعد از دمیده شدن روح، انسان است و حفظ انسان واجب و از بین بردن او حرام است و دیه دارد، چه از زن و شوهر باشد یا از اجنبی، و دیه او بر عهده کسی است که او را تلف می‎کند.

رحم کرایه ای

(198) استفاده از رحم کرایه ای یا مادر جانشین برای پرورش نوزاد اشکال ندارد، با این تفاوت که استفاده از رحم کرایه ای از ابتدا جایز نیست بلکه در صورتی جایز است که جنین کمی در رحم مادر اصلی رشد کرده باشد و سپس برای ضرورت به رحم کرایه ای منتقل شود؛ به عبارت دیگر اگر نطفه زن و مرد در رحم مادر اصلی لقاح پیدا کرد، در صورت ضرورت نقل آن به رحم کرایه ای جایز است، و اگر در اثر ناباروری زن و شوهر لقاح نطفه آنان در لوله آزمایشگاه انجام و به رحم کرایه ای منتقل شود چون این کار مستلزم نگاه و لمس عورت نامحرم می‎باشد در صورتی جایز است که بچه دار شدن آنان ضرورت داشته باشد به گونه ای که در مسأله 193 گذشت.

(199) اگر جنین را در حالی که نطفه است یا به صورت علقه یا مضغه و یا بعد از دمیده شدن روح در آن در رحم مادر به رحم زن دیگری منتقل کنند و در آن رحم رشد

ناوبری کتاب