صفحه ۹۱

(196) سؤال: از آنجا که در انجام لقاح آزمایشگاهی، جهت بارداری به روش مصنوعی گرفتن اسپرم از شوهر و نیز برداشتن تخمک از تخمدان زن ضرورت دارد، نظر حضرتعالی در موارد ذیل چیست ؟

الف: گرفتن اسپرم، در صورتی که از طریق استمناء باشد.

ب: تهیه اسپرم، چنانچه به واسطه تحریک همسر و انزال منی در لوله آزمایش صورت گیرد.

ج: برداشتن تخمک از تخمدان با هدایت سونوگرافی (دستگاه تصویربرداری با کمک امواج ماوراء صوت) از طریق مهبل زن که این کار توسط متخصص زن و در اتاق عمل تحت شرایط کاملا استریل و با ضرورت نگاه به عورت زن انجام می‎شود.

د: برداشت تخمک با هدایت سونوگرافی ولی از طریق لاپاراسکوپی (یعنی بازکردن شکاف کوچک در جدار شکم) باشد که مستلزم نگاه به عورت نیست، ولی چون بسیار پرهزینه و خطرناک است از این روش استفاده نمی شود.

جواب: الف: استمناء در فرض سؤال جایز نیست، بویژه آنکه امکان به دست آوردن منی از راه حلال نیز وجود دارد.

ب: اشکال ندارد.

ج: در صورتی که اصل عمل تلقیح - نه فقط نگاه به عورت - ضرورت داشته باشد، اشکال ندارد.

د: اگر به وسیله پزشک زن باشد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه اصل عمل تلقیح ضرورت داشته باشد و مراجعه به پزشک هم جنس ممکن نباشد یا موجب عسر و حرج باشد، می‎توان به پزشک نامحرم مراجعه نمود.

دور ریختن جنینهای آزمایشگاهی

(197) سؤال: اطبا در آزمایشگاه، اسپرم مرد را با اوول زن در لوله آزمایشگاه قرار داده و آن را رشد می‎دهند؛ بفرمایید:

الف: آیا نطفه رشد یافته را می‎توان دور افکند یا اینکه حکم سقط جنین را پیدا

ناوبری کتاب